Ostatnio komentowane:

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

Postępowanie nakazowe jest jednym z szczególnych postępowań uregulowanych w Kodeksie postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 484 1 Kodeksu postępowania cywilnego postępowanie nakazowe należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych. Sąd rozpoznaje sprawę w postępowaniu nakazowym na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie.

 
Sąd wyda nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone zadanie są udowodnione dołączonym do pozwu:
 
  1. dokumentem urzędowym;
  2. zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;
  3. wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;
  4. zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym;
 
Ponadto sad wyda nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku, warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości. W razie przejścia na powoda praw z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu, do wydania nakazu niezbędne jest przedstawienie dokumentów do uzasadnienia roszczenia, o ile przejście tych praw na powoda nie wynika bezpośrednio z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu.
 
Nadto sąd winien również wydąć nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego lub odsetek w transakcjach handlowych określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323).
 
Sąd może wydać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku oraz dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.
 
Za dokument urzędowy uważa się dokument spełniający następujące warunki:
 
  • pochodzi od organu państwowego, samorządowego i organizacji zawodowych, samorządowych, spółdzielczych i innych organizacji społecznych;
  • jest wydany w zakresie ich kompetencji;
  • dotyczy zakresu spraw z dziedziny administracji publicznej;
  • musi być wydany w przepisanej formie;
 
Warto również wskazać, iż zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego upoważnienie powoda przez pozwanego do wystawiania faktur VAT bez podpisu może być traktowane jako zaakceptowanie przez dłużnika rachunku uzasadniające wydanie przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym (art. 485 § 1 pkt 2 kpc).
 
Zgodnie z Ustawą o kosztach sadowych w sprawach cywilnych Powód wnoszący o wydanie nakazu zapłaty w trybie nakazowym uiszcza opłatę sadowa na rachunek sadu lub w znakach sadowych w wysokości czwartej części opłaty sądowej czyli najczęściej 1,25% dochodzonej należności jednak nie mniej niż 30 zł.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25844
Zrealizowanych
usług
Masz pytania? Zapytaj prawnika