Newsletter
strona główna Zarzuty do nakazu zapłaty Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

Prawnik
Autor: Prawnik

Postępowanie nakazowe jest jednym z szczególnych postępowań uregulowanych w Kodeksie postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 484 1 Kodeksu postępowania cywilnego postępowanie nakazowe należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych. Sąd rozpoznaje sprawę w postępowaniu nakazowym na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie.

 
Sąd wyda nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone zadanie są udowodnione dołączonym do pozwu:
 
  1. dokumentem urzędowym;
  2. zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;
  3. wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;
  4. zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym;
 
Ponadto sad wyda nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku, warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości. W razie przejścia na powoda praw z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu, do wydania nakazu niezbędne jest przedstawienie dokumentów do uzasadnienia roszczenia, o ile przejście tych praw na powoda nie wynika bezpośrednio z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu.
 
Nadto sąd winien również wydąć nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego lub odsetek w transakcjach handlowych określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323).
 
Sąd może wydać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku oraz dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.
 
Za dokument urzędowy uważa się dokument spełniający następujące warunki:
 
  • pochodzi od organu państwowego, samorządowego i organizacji zawodowych, samorządowych, spółdzielczych i innych organizacji społecznych;
  • jest wydany w zakresie ich kompetencji;
  • dotyczy zakresu spraw z dziedziny administracji publicznej;
  • musi być wydany w przepisanej formie;
 
Warto również wskazać, iż zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego upoważnienie powoda przez pozwanego do wystawiania faktur VAT bez podpisu może być traktowane jako zaakceptowanie przez dłużnika rachunku uzasadniające wydanie przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym (art. 485 § 1 pkt 2 kpc).
 
Zgodnie z Ustawą o kosztach sadowych w sprawach cywilnych Powód wnoszący o wydanie nakazu zapłaty w trybie nakazowym uiszcza opłatę sadowa na rachunek sadu lub w znakach sadowych w wysokości czwartej części opłaty sądowej czyli najczęściej 1,25% dochodzonej należności jednak nie mniej niż 30 zł.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Jestem bardzo zadowolona z usług Kancelarii. Pełen profesjonalizm, indywidualne podejście do sprawy. Kancelaria pracuje cały tydzień, mój proble...
Renata
Bardzo szybka odpowiedz na mój problem. W ciągu trzech godzin przygotowany sprzeciw od nakazu zapłaty, w moim przypadku w 1000% skuteczny. Dzięki ...
Tomek
Najczęściej komentowane
Wydając nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, sąd orzeka, że pozwany ma...
Otrzymane od firmy Intrum Justitia zawiadomienie o rozpoczęciu procedury przedprocowej...
Dziękuję na wstępie za powierzenie Pani sprawy naszej firmie, działamy na...
Sprzeciw do nakazu zapłaty jest swoistym środkiem zaskarżenia przysługującym...
Jak wynika z wezwania do zapłaty wystosowanego przez Kancelarię Prawną I.Szmydka,...
Presco Investments S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu jest częścią grupy kapitałowej...
Tak mamy już doświadczenie z easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz...