Newsletter
strona główna Zarzuty do nakazu zapłaty Zaskarżenie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Zaskarżenie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Prawnik
Autor: Prawnik
Wydając nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu 2 tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty. nakaz zapłaty doręcza się stronom (pozwanemu wraz z pozwem i załącznikami). 
 
Zarzuty od nakazu zapłaty wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, oraz pozostałe zarzuty przeciwko żądaniu pozwu, a także wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich potwierdzenie. Jeżeli dostrzeżemy, że przesłany wraz z nakazem pozew wniesiono na urzędowym formularzu, także wniesienie zarzutów wymaga zachowania tej formy. 
 
Zarzuty powinny spełniać te same wymagania, jakie przewidziane są dla innych środków zaskarżenia, w szczególności apelacji czy zażalenia. Sąd odrzuca zarzuty wniesione po upływie terminu, nieopłacone lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zarzuty, których braków pozwany nie usunął w terminie. nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie zarzutów, ma skutki prawomocnego wyroku, co oznacza, że po nadaniu mu klauzuli wykonalności może stanowić podstawę egzekucji. 
 
W razie prawidłowego wniesienia zarzutów nakaz zapłaty nie traci mocy, jednakże przewodniczący wyznacza rozprawę, po której przeprowadzeniu wydaje wyrok, w którym nakaz zapłaty w całości lub w części utrzymuje w mocy albo go uchyla i orzeka o żądaniu pozwu bądź też postanowieniem uchyla nakaz zapłaty i pozew odrzuca lub postępowanie umarza. Od tak wydanego wyroku przysługuje apelacja na zasadach ogólnych.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


2015-04-16 12:10
magdalena napisał(a):
witam mam pytanie mam tylko tyle zaplacic na mocy art.46kk orzeka wobec oskarżonej srodek karny w postaci w postaci obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody w części, polagajacyna zaplacie przez oskarzona na rzecz pokrzywdzonej kwota 6000.Czy sad mi kaze placic na raty po 6000.w sumie mam na kwote 210000
2013-03-16 14:04
Wojciech napisał(a):
Art.494 par. 1 kpc "Sąd odrzuca zarzuty,których braków pozwany nie usunął w terminie". Czy jest to ten sam termin co na wniesienie zarzutów, czyli dwa tygodnie od otrzymania nakazu zapłaty przez pozwanego?
Dodaj komentarz
Opinie klientów
Jestem bardzo zadowolona z usług Kancelarii. Pełen profesjonalizm, indywidualne podejście do sprawy. Kancelaria pracuje cały tydzień, mój proble...
Renata
Bardzo szybka odpowiedz na mój problem. W ciągu trzech godzin przygotowany sprzeciw od nakazu zapłaty, w moim przypadku w 1000% skuteczny. Dzięki ...
Tomek
Najczęściej komentowane
Wydając nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, sąd orzeka, że pozwany ma...
Otrzymane od firmy Intrum Justitia zawiadomienie o rozpoczęciu procedury przedprocowej...
Dziękuję na wstępie za powierzenie Pani sprawy naszej firmie, działamy na...
Sprzeciw do nakazu zapłaty jest swoistym środkiem zaskarżenia przysługującym...
Jak wynika z wezwania do zapłaty wystosowanego przez Kancelarię Prawną I.Szmydka,...
Presco Investments S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu jest częścią grupy kapitałowej...
Tak mamy już doświadczenie z easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz...