Ostatnio komentowane:

Zaskarżenie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Wydając nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu 2 tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty. nakaz zapłaty doręcza się stronom (pozwanemu wraz z pozwem i załącznikami). 
 
Zarzuty od nakazu zapłaty wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, oraz pozostałe zarzuty przeciwko żądaniu pozwu, a także wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich potwierdzenie. Jeżeli dostrzeżemy, że przesłany wraz z nakazem pozew wniesiono na urzędowym formularzu, także wniesienie zarzutów wymaga zachowania tej formy. 
 
Zarzuty powinny spełniać te same wymagania, jakie przewidziane są dla innych środków zaskarżenia, w szczególności apelacji czy zażalenia. Sąd odrzuca zarzuty wniesione po upływie terminu, nieopłacone lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zarzuty, których braków pozwany nie usunął w terminie. nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie zarzutów, ma skutki prawomocnego wyroku, co oznacza, że po nadaniu mu klauzuli wykonalności może stanowić podstawę egzekucji. 
 
W razie prawidłowego wniesienia zarzutów nakaz zapłaty nie traci mocy, jednakże przewodniczący wyznacza rozprawę, po której przeprowadzeniu wydaje wyrok, w którym nakaz zapłaty w całości lub w części utrzymuje w mocy albo go uchyla i orzeka o żądaniu pozwu bądź też postanowieniem uchyla nakaz zapłaty i pozew odrzuca lub postępowanie umarza. Od tak wydanego wyroku przysługuje apelacja na zasadach ogólnych.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


2015-04-16 12:10
magdalena napisał(a):
witam mam pytanie mam tylko tyle zaplacic na mocy art.46kk orzeka wobec oskarżonej srodek karny w postaci w postaci obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody w części, polagajacyna zaplacie przez oskarzona na rzecz pokrzywdzonej kwota 6000.Czy sad mi kaze placic na raty po 6000.w sumie mam na kwote 210000
2013-03-16 14:04
Wojciech napisał(a):
Art.494 par. 1 kpc "Sąd odrzuca zarzuty,których braków pozwany nie usunął w terminie". Czy jest to ten sam termin co na wniesienie zarzutów, czyli dwa tygodnie od otrzymania nakazu zapłaty przez pozwanego?
Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25031
Zrealizowanych
usług
Masz pytania? Zapytaj prawnika