Ostatnio komentowane:

Nakaz płatniczy

Nakaz płatniczy nie jest to legalna definicja ustawowa, jest to raczej określenie stworzone w praktyce, choć i przepisach niekiedy się pojawia. Jednak częściej w przepisach prawnych możemy spotkać się z określeniem Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.
 
Organem uprawnionym do wydania tej decyzji zgodnie z art. Art. 13. § 1. p 1 ustawy Ordynacja podatkowa jest naczelnik organu podatkowego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa, — jako organ pierwszej instancji. Ponadto organem uprawnionym do wydawania nakazów zapłaty na podstawie odrębnych przepisów jest Inspektor Pracy.
 
Trzeba nam również stwierdzić, że nakazy zapłaty są decyzjami administracyjnymi, które podlegają egzekucji na podstawie ustawy postępowanie egzekucyjne w administracji.
 
Nakaz płatniczy a podatek rolny
 
Opodatkowaniu podatku rolnemu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów, natomiast gospodarstwem rolnym w rozumieniu niemniejszej ustawy jest gospodarstwo o powierzchni przekraczającej 1 ha przeliczeniowy. Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów z uwzględnieniem klas i rodzajów gruntów. Wymiar podatku rolnego ustalany jest na podstawie cen skupu żyta i wynosi on równowartość 2.5 q lub 5 q . Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Podatek rolny w drodze decyzji ustala organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Rada gminy może zarządzac pobór podatku rolnego poprzez inkaso, ustalac inkasenta oraz jego wynagrodzenie za inkaso. Ponadto Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).
 
Nakaz płatniczy a ustawa o opłatach i podatkach lokalnych
 
Przedmiotem zainteresowania tej ustawy jest min podatek od nieruchomości.
Podatkowi od nieruchomości podlegają grunty , budowle, budowle i ich części, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty zadrzewione, lasy, grunty rolne chyba że są przeznaczone pod wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej. Podatnikami podatku od nieruchomości są właściciele posiadacze samoistni oraz użytkownicy wieczyści. Podstawe opodatkowania stanowi dla gruntów powierzchnia zaś dla budynków powierzchnia użytkowa. Wymiar podatku od nieruchomości jest ustalany w drodze decyzji przez uprawniony organ w tym przypadku Rada Gminy.
 
Nakaz płatniczy a podatek od spadków i darowizn
 
Zobowiązanie podatkowe w kwestii podatku od spadków i darowizn powstaje z dniem doręczenia podatnikowi decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Decyzje tę wydaje organ podatkowy na podstawie zeznania złożonego przez podatnika . Wspomniane wezwanie winno być złożone przez w terminie miesiąca od dnia otrzymania spadku lub darowizny. Bardzo istotne jest aby wraz z zeznaniem złożyć również wszelkie dokumenty które ewentualnie mogłyby mieć jakikolwiek wpływ na wymiar podatku. Z podatku od spadków i darowizn zwolnione są  członkowie najbliższej rodziny zstępni i wstępni min rodzice dziadkowie i dzieci.
 
PIP a nakaz płatniczy
 
Pewne novum a właściwie zagadkę stanowi dla niektórych fakt , że nakaz płatniczy może być wydany również Przez Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy, zapewne wielu będzie zastanawiało się kiedy i na jakiej podstawie to bardzo proste. Otóż zgodnie z art. 11 p 7 Organy Państwowej Inspekcji Pracy są uprawnione do nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę a także innego świadczenia pracowniczego przysługującego pracownikowi a co najważniejsze nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu. nakaz płatniczy jest decyzją administracyjną wydaną przez uprawniony organ , przysługuje od niego odwołanie do Okręgowego Inspektora Pracy na decyzję Okręgowego Inspektora można wnieś skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25405
Zrealizowanych
usług
Masz pytania? Zapytaj prawnika