Ostatnio komentowane:

Kwota wolna od zajęć

Przepisy prawa w Polsce określają wysokość kwoty wolnej od zajęć komorniczych oraz zajęć  dokonywanych w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Określenie kwoty wolnej od zajęć ma swoisty charakter ochronny skierowany jest ku osobie dłużnika, ma na celu ochronę osoby zadłużonej oraz osób pozostających na jej utrzymaniu, aby osoby te i tak zwykle pozostające w ciężkiej sytuacji posiadały pewne minimum środków pieniężnych niezbędnych do egzystencji.
 
Pojęcie kwoty wolnej od zajęć nieodłącznie związana jest z postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym w trybie egzekucji komorniczej lub egzekucji dokonywanej przez uprawnione organy administracji publicznej. Kwota wolna od zajęć jest to kwota, która nie podlega egzekucji. Omawiane pojęcie dotyczy w głównej mierze zajęć świadczeń o charakterze pieniężnym i są to m.in.:
  1. Wynagrodzenie za pracę 
  2. Świadczenia wypłacane na podstawie ustawy o emerytura lub rentach z FUS
  3. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych
 
Wynagrodzenie za pracę 
 
Kwotę wolną od zajęć w tym przypadku określają przepisy Kodeksu Pracy w art. 87-88. I tak egzekucji nie podlega:
  • Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalana na podstawie odrębnych przepisów, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy na poczet zobowiązań egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych innych niż  innych niż alimentacyjne.
 
Od 1 stycznia 2012 roku mocą rozporządzenia  Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. - Dz.U. Nr 192, poz. 1141) minimalne wynagrodzenie za prace zostało ustalone na poziomie 1500 zł.
 
Emerytury i renty
 
Jeśli chodzi o egzekucję ze świadczeń emerytalnych i rentowych to kwotę wolna od zajęć określa ustawa z dnia 17 grudnia1998 o emeryturach i rentach z FUS.  Art 141 stanowi, iż kwota wolną od potrąceń jest:
  1. 50 procent najniższej emerytury w przypadku zobowiązań alimentacyjnych i innych wierzytelności egzekwowanych na mocy tytułów egzekucyjnych
  2. 60 procent najniższej emerytury w przypadku zobowiązań min wobec ZUS np. nienależne pobrane świadczenia
 
Kwotę wolną od zajęć odlicza się z uwzględnieniem wszystkich dodatków wypłacanych wraz z świadczeniem wyjątek od tej reguły stanowią świadczenia rodzinne, dodatki dla sierot zupełnych , zasiłki pielęgnacyjne, dodatki dla weteranów. Bardzo istotny jest również fakt , że w przypadku gdy zobowiązany jest uprawniony do dwóch lub więcej świadczeń pieniężnych  kwotę wolna od potrąceń ustala się na podstawie świadczenia najwyższego. Powyższego ustalenia dokonuje się po odliczeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy.
 
Na podstawie  Komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 marca 2012 roku najniższe świadczenia emerytalno-rentowe kształtują się na poziomie 799, 18 zł.
 
Środki zgromadzone na rachunkach bankowych..
 
W kwestii kwot wolnych od zajęć   środków zgromadzone na rachunkach oszczędnościowych oszczędnościowo rozliczeniowych i lokatach terminowych stanowi ustawa z dnia29 sierpnia 1997 Dz. U z 2002 Nr 72 poz. 665 zm. w art. 54.
 
Zgodnie z brzmieniem wymienionego przepisu wolna jest od potrąceń w trybie egzekucji komorniczej i sądowej kwota do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w okresie bezpośrednio poprzedzającym dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Tą sama procedurę stosuje się w przypadku gdy rachunek jest prowadzony przez kilku współposiadaczy będących osobami fizycznymi.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25321
Zrealizowanych
usług
Masz pytania? Zapytaj prawnika