Ostatnio komentowane:

Nakaz zapłaty

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego jeżeli przepis szczególny tak stanowi sąd rozstrzyga sprawę wydając nakaz zapłaty. Nakaz zapłaty wydawany jest wyłącznie na posiedzeniu niejawnym. Jest ponadto orzeczeniem warunkowym – jego byt nijako uzależniony jest od tego czy pozwany wniesie sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty.
 
Nakaz zapłaty może być wydany tylko wtedy, gdy sąd uwzględnia powództwo i zasądza dochodzone pozwem roszczenie. Ma on więc charakter jednostronny, zawsze jest pozytywnym rozstrzygnięciem merytorycznym i ma charakter deklaratywny.
 
W obecnym stanie prawnym sąd rozstrzyga sprawę poprzez wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz postępowaniu nakazowym.
 
O ile nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydawany jest co do zasady jeżeli z treści pozwu nie wynika, iż jest on oczywiście bezzasadny o tyle w postępowaniu nakazowym wydawany on jest wyłącznie na wniosek powoda w sytuacjach ściśle wymienionych w kodeksie postępowania cywilnego.
 
Oczywista bezzasadność roszczenia zachodzi wówczas, gdy już z twierdzeń pozwu i jego uzasadnienia (bez konieczności przeprowadzania dowodów i wyjaśniania dodatkowych okoliczności) wynika, że żądanie powoda zostałoby oddalone wprost, to jest niezależnie od wyników postępowania dowodowego. Negatywna ocena powództwa musi być przy tym niewątpliwa i niezależna od dalszych ewentualnych ustaleń, np. oczywisty brak legitymacji materialnej, upływ terminu zawitego.
 
Nakaz zapłaty nie może być także wydany, gdy wprawdzie z samego pozwu bądź dołączonych doń dokumentów nie można wysnuć wniosku o oczywistej bezzasadności roszczenia, ale materiał dowodowy dołączony do pozwu i jego uzasadnienie są tego rodzaju, że przytoczone przez powoda okoliczności budzą wątpliwość. Zachodzi wówczas konieczność weryfikacji twierdzeń powoda w toku postępowania dowodowego oraz w świetle twierdzeń pozwanego.
 
Wydawanie nakazów zapłaty przyczyniło się do znacznego przyspieszenia procedury egzekwowania należności, liczne są jednak również głosy krytyki w tym zakresie – głównie związane z działalnością Sądu Rejonowego dla Lublina Zachód, który wydaje nakazy zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym.
 
Pozwany po otrzymaniu nakazu zapłaty ma 14 dni na jego zaskarżenie w formie sprzeciwu od nakazu zapłaty lub zarzutów od nakazu zapłaty. W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu sprawa sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu jawnym.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25844
Zrealizowanych
usług
Masz pytania? Zapytaj prawnika