Ostatnio komentowane:

Domniemanie doręczenia

W razie niemożności doręczenia w sposób wskazany w Kodeksie postępowania cywilnego, pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe składa się w placówce pocztowej tego operatora, a doręczane w inny sposób - w urzędzie właściwej gminy, umieszczając zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono, oraz z pouczeniem, że należy je odebrać w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, czynność zawiadomienia należy powtórzyć.
 
Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma, doręczenie uważa się za dokonane. W takim przypadku doręczający zwraca pismo do sądu z adnotacją o odmowie jego przyjęcia. Na podstawie adnotacji placówki pocztowej sąd stwierdza skuteczne doręczenie pisma tj. następuje tzw. domniemanie doręczenia.
 
Dniem doręczenia zastępczego jest dzień, w którym bezskutecznie upłynął siedmiodniowy termin odbioru pisma sądowego prawidłowo złożonego w pocztowej placówce oddawczej, a nie dzień późniejszego faktycznego wydania go w tej placówce adresatowi, z naruszeniem przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym (Dz. U. 1999 r. Nr 62 poz. 697).
 
Skuteczność zastępczego doręczenia, o którym mowa w § 1 i 2 art. 139 kpc uzależniona jest od podstawowego warunku, jakiemu winno odpowiadać pismo sądowe, a mianowicie że adres osoby do której jest skierowane jest prawidłowy. Przepis ten bowiem zakłada, że adresat mieszka pod wskazanym adresem, a jedynie zachodzi niemożność doręczenia mu pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzednich.
 
Jeżeli więc np. sąd nadał klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty awizowanemu pod adresem pod którym nie zamieszkujemy nie jest konieczne składania wniosku o przywrócenie terminu bowiem termin do wniesienia środka zaskarżenia nigdy nie zaczął biec. Domniemanie doręczenia charakteryzuje się tym, iż można je obalić. W omawianej sytuacji więc przysługuje nam prawo do zaskarżenia wydanego nakazu zapłaty natomiast wraz z sprzeciwem należy uprawdopodobnić, iż w okresie awizowania nakazu zapłaty adres wskazany przez powoda był nieprawidłowy.  
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25886
Zrealizowanych
usług
Masz pytania? Zapytaj prawnika