Newsletter
strona główna Sprzeciw do nakazu zapłaty Formularz sprzeciwu od nakazu zapłaty SP

Formularz sprzeciwu od nakazu zapłaty SP

Prawnik
Autor: Prawnik
Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego - do sądu, przed którym wytoczono powództwo. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.
 
Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie sprzeciwu wymaga również zachowania tej formy. Sąd odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny albo którego braków pozwany nie usunął w terminie.
 
Formularz sprzeciwu od nakazu zapłaty tzw. SP składa się z 13 pozycji, które należy uzupełnić w sposób właściwy dla tego pisma.  Należy pamiętać, iż od właściwego wypełnienia formularza sprzeciwu od nakazu zapłaty często zależy czy sprawę wygramy czy też nie. Nie podniesienie wszystkich zarzutów czy też nieprawidłowe wykazanie swych racji może prowadzić w konsekwencji do przegrania sprawy przed sądem i koniecznością uiszczenia powodowi dochodzonych należności.
 
Formularz sprzeciwu od nakazu zapłaty został określony w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym. Formularz sprzeciwu od nakazu zapłaty stanowi załącznik numer 6 do wyżej powołanego rozporządzenia.
 
Zgodnie z rozporządzeniem formularz sprzeciwu od nakazu zapłaty jest drukowany w odcieniu koloru szarego o symbolu PANTONE Cool Gray 9. Formularz sprzeciwu od nakazu zapłaty udostępniany jest nieodpłatnie w budynkach wszystkich sądów okręgowych i rejonowych a ponadto udostępniany jest nieodpłatnie na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz sądów powszechnych.
 
Formularz sprzeciwu od nakazu zapłaty ma format A4. Osoba wnosząca sprzeciw na formularzu może skorzystać z wydruku komputerowego bez zachowania kolorystyki właściwej dla tego formularza, jednak wydruk komputerowy urzędowego formularza powinien odzwierciedlać strukturę wzoru tego formularza.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Jestem bardzo zadowolona z usług Kancelarii. Pełen profesjonalizm, indywidualne podejście do sprawy. Kancelaria pracuje cały tydzień, mój proble...
Renata
Bardzo szybka odpowiedz na mój problem. W ciągu trzech godzin przygotowany sprzeciw od nakazu zapłaty, w moim przypadku w 1000% skuteczny. Dzięki ...
Tomek
Najczęściej komentowane
Wydając nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, sąd orzeka, że pozwany ma...
Otrzymane od firmy Intrum Justitia zawiadomienie o rozpoczęciu procedury przedprocowej...
Dziękuję na wstępie za powierzenie Pani sprawy naszej firmie, działamy na...
Sprzeciw do nakazu zapłaty jest swoistym środkiem zaskarżenia przysługującym...
Jak wynika z wezwania do zapłaty wystosowanego przez Kancelarię Prawną I.Szmydka,...
Presco Investments S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu jest częścią grupy kapitałowej...
Tak mamy już doświadczenie z easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz...