Newsletter
strona główna Inne Sprzeciw od wyroku nakazowego

Sprzeciw od wyroku nakazowego

Witold Walkowski
Autor: Witold Walkowski
Ekspert LexVin
Aplikant Radcowski
Co do zasady w procesie karnym od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja. Od zasady tej przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) przewiduje jednak odstępstwo w odniesieniu do wyroku nakazowego.
 
Od wyroku nakazowego wydanego w postępowaniu karnym przysługuje sprzeciw.
 
Sprzeciw od wyroku nakazowego stanowi jedyny środek zaskarżenia nieprawomocnego wyroku nakazowego. Charakteryzuje się:
  1. skargowością;
  2. brakiem dewolutywności;
  3. skutkiem kasacyjnym;
  4. brakiem potrzeby podniesienia w sprzeciwie zarzutów co do zaskarżonego orzeczenia.
 
Sprzeciw nie musi odpowiadać żadnym szczególnym wymogom formalnym. Konieczne jest jedynie, aby sprzeciw spełniał wymogi pisma procesowego. 
 
Sprzeciw od wyroku nakazowego nie stanowi środka odwoławczego. Jego wniesienie nie skutkuje rozpoznaniem sprawy przez sąd drugiej instancji. Wniesienie sprzeciwu powoduje jedynie rozpoznanie sprawy na zasadach ogólnych przewidzianych dla postępowania sądowego w tego rodzaju sprawach.
 
Prawo wniesienia sprzeciwu do sądu, który wydał wyrok nakazowy przysługuje oskarżonemu oraz oskarżycielowi. Ponadto zgodnie z judykaturą prawo to przysługuje także obrońcy. 
 
Termin do wniesienia sprzeciwu od wyroku nakazowego wynosi 7 dni od doręczenia tego wyroku.
 
Termin do wniesienia sprzeciwu jest terminem zawitym.
 
Prezes sądu odmawia przyjęcia sprzeciwu, jeżeli został wniesiony po terminie lub przez osobę nieuprawnioną.
 
W razie wniesienia sprzeciwu wyrok nakazowy traci moc. Sprawa podlega wówczas rozpoznaniu na zasadach ogólnych.
 
Ponowne wydanie wyroku nakazowego po utracie mocy przez poprzedni na skutek wniesienia sprzeciwu (art. 506 § 3 k.p.k.) jest niedopuszczalne; sprawa w takim wypadku podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych. Art. 506 § 3 k.p.k., jednoznacznie stanowi, iż w razie wniesienia sprzeciwu wyrok nakazowy traci moc; sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych. Oznacza to, że zawsze konsekwencją wniesienia sprzeciwu od wyroku nakazowego jest dalsze rozpoznanie sprawy, w której ten wyrok wydano, na zasadach ogólnych. Uchybienie temu obowiązkowi i ponowne wydanie wobec tej samej osoby, na skutek jej sprzeciwu, kolejnego wyroku nakazowego, stanowi rażące naruszenie tegoż przepisu art. 506 § 3 k.p.k. (...) W konsekwencji, samo skuteczne złożenie sprzeciwu od wyroku nakazowego wydanego w tym postępowaniu powoduje również to, że traci on moc, a sąd jest zobowiązany sprawę taką rozpoznać na zasadach ogólnych (Wyrok Sn z dnia 1 sierpnia 2012 r., III KK 221/12).
 
Jeżeli w sprzeciwie podniesiono wyłącznie zarzuty przeciwko rozstrzygnięciu o roszczeniu cywilnym, wyrok nakazowy traci moc tylko w tej części, a sąd na posiedzeniu pozostawia powództwo cywilne bez rozpoznania.
 
Sprzeciw może być cofnięty do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej. Wówczas wyrok nakazowy odzyskuje moc.
 
Sąd rozpoznający sprawę po wniesieniu sprzeciwu nie jest związany treścią wyroku nakazowego, który utracił moc.
 
Należy podkreślić, iż wyrok nakazowy, od którego nie wniesiono sprzeciwu od wyroku nakazowego lub sprzeciw cofnięto, staje się prawomocny.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Jestem bardzo zadowolona z usług Kancelarii. Pełen profesjonalizm, indywidualne podejście do sprawy. Kancelaria pracuje cały tydzień, mój proble...
Renata
Bardzo szybka odpowiedz na mój problem. W ciągu trzech godzin przygotowany sprzeciw od nakazu zapłaty, w moim przypadku w 1000% skuteczny. Dzięki ...
Tomek
Najczęściej komentowane
Wydając nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, sąd orzeka, że pozwany ma...
Otrzymane od firmy Intrum Justitia zawiadomienie o rozpoczęciu procedury przedprocowej...
Dziękuję na wstępie za powierzenie Pani sprawy naszej firmie, działamy na...
Sprzeciw do nakazu zapłaty jest swoistym środkiem zaskarżenia przysługującym...
Jak wynika z wezwania do zapłaty wystosowanego przez Kancelarię Prawną I.Szmydka,...
Presco Investments S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu jest częścią grupy kapitałowej...
Tak mamy już doświadczenie z easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz...