Ostatnio komentowane:

Wyrok nakazowy - karny

Postępowanie nakazowe uregulowane jest w art. 500 - 507 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.). Istotą postępowania nakazowego jest to, iż sąd może orzec o przedmiocie procesu nakazem karnym bez konieczności przeprowadzenia rozprawy, pod warunkiem, że zostały spełnione wskazane w ustawie przesłanki. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż pomimo zaistnienia przesłanek do wydania wyroku nakazowego sąd nie jest zobligowany do orzekania w tym trybie, i zależy to wyłącznie od jego oceny.
 
Przesłanki wydania wyroku nakazowego
 
Można wyróżnić pozytywne oraz negatywne przesłanki wydania wyroku nakazowego. Do pozytywnych przesłanek wydania wyroku nakazowego należy zaliczyć:
 1. przestępstwo, którego sprawa dotyczy podlega rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym;
 2. przekonanie sądu, na podstawie zebranego w postępowaniu przygotowawczym materiału dowodowego, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne;
 3. w sprawie istnieje możliwość orzeczenia kary ograniczenia wolności lub grzywny w wysokości do 100 stawek dziennych albo do 200 000 zł;
 4. to, że okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości.
 
Zgodnie z art. 454a § 3 d k.p.k. (art. 500 § 3 k.p.k.) w postępowaniu nakazowym sąd orzeka na podstawie materiału dowodowego zebranego w postępowaniu przygotowawczym. Przy czym materiał dowodowy musi pozwalać na ocenę, że okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości (Wyrok SN - Izba Karna z dnia 17 kwietnia 2000 r., IV KKN 157/99).
 
Wydanie wyroku nakazowego jest niedopuszczalne (negatywne przesłanki wydania wyroku nakazowego):
 1. w stosunku do osoby pozbawionej wolności w tej lub innej sprawie;
 2. w sprawie z oskarżenia prywatnego;
 3. jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 79 § 1 k.p.k. (obrona obligatoryjna).
 
Należy zaznaczyć, że ograniczenie wydania wyroku nakazowego, co do spraw z oskarżenia prywatnego nie dotyczy sytuacji, gdy prokurator przejął ściganie na podstawie art. 60 k.p.k.
 
Przewidziana w art. 501 pkt 1 k.p.k. ujemna przesłanka rozpoznania sprawy w postępowaniu nakazowym jest uzasadniona szczególnym charakterem tego postępowania, a zwłaszcza ograniczonymi możliwościami osoby pozbawionej wolności do korzystania z prawa do obrony (Wyrok SN - Izba Karna z dnia 23 marca 2006 r.; III KK 357/2005).
 
Kary możliwe do orzeczenia wyrokiem nakazowym
 
Jak już wcześniej wspomniano wyrokiem nakazowym można orzec jedynie karę ograniczenia wolności lub grzywnę w wysokości do 100 stawek dziennych albo do 200 000 zł. 
 
W katalogu kar możliwych do orzeczenia wyrokiem nakazowym nie mieści się kara pozbawienia wolności w jakiejkolwiek postaci (Wyrok SN - Izba Karna z dnia 23 marca 2006 r., II KK 3/2006).
 
Zgodnie z przepisem art. 502 § 2 k.p.k. obok kary określonej wskazanej wyżej można, w wypadkach przewidzianych w ustawie, orzec środek karny. Przy czym sąd może poprzestać na orzeczeniu środka karnego, jeżeli zachodzą warunki orzeczenia tylko tego środka.
 
Roszczenia pieniężne w postępowaniu nakazowym
 
Stosownie do art. 503 § 1 k.p.k. wydając wyrok nakazowy sąd zasądza w całości roszczenie zgłoszone w powództwie cywilnym lub odszkodowanie pieniężne na podstawie art. 415 § 5 k.p.k. Jeżeli materiał dowodowy zebrany w postępowaniu przygotowawczym nie wystarcza do rozstrzygnięcia powództwa cywilnego, sąd pozostawia powództwo cywilne bez rozpoznania.
 
Elementy wyroku nakazowego
 
Do elementów treściowych wyroku nakazowego należą:
 1. oznaczenie sądu i sędziego, który go wydał;
 2. data wydania wyroku;
 3. imię i nazwisko oraz inne dane określające tożsamość oskarżonego;
 4. dokładne określenie czynu przypisanego przez sąd oskarżonemu, ze wskazaniem zastosowanych przepisów ustawy karnej;
 5. wymiar kary i inne niezbędne rozstrzygnięcia.
 
Wyrok nakazowy może nie zawierać uzasadnienia.
 
Tryb zaskarżenia wyroku nakazowego
 
Odpis wyroku nakazowego doręcza się oskarżycielowi, a oskarżonemu i jego obrońcy - wraz z odpisem aktu oskarżenia. W każdym wypadku odpis tego wyroku doręcza się prokuratorowi. Wraz z odpisem wyroku doręczyć należy pouczenie przytaczające przepisy o prawie, terminie i sposobie wniesienia sprzeciwu oraz skutkach jego niewniesienia.
 
Zgodnie z art. 506 § 1 k.p.k. oskarżonemu i oskarżycielowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do sądu, który wydał wyrok nakazowy, w terminie zawitym 7 dni od doręczenia tego wyroku. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu wyrok nakazowy traci moc a sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych. Wyrok nakazowy, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub sprzeciw cofnięto, staje się prawomocny.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25886
Zrealizowanych
usług
Masz pytania? Zapytaj prawnika