Sprzeciw od nakazu zapłaty

BGŻ Bank Gospodarki Żywieniowej

Bardzo proszę o pomoc w mojej sprawie. Otrzymałam właśnie wyrok z Sądu Rejonowego dla Lublina Zachód z powództwa Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Sprawa dotyczy pożyczki jaką w 2000 roku zawarłam z BGŻBank Gospodarki Żywieniowej. Czy mogę jakoś uniknąć z Państwa pomocą tej płatności ? Nadmieniam, iż Ultimo nie powołało żadnych dowodów poza wyciągiem z jakiś swoich ksiąg.

Nasza firma jest wstanie dla Pani przygotować sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy Lublin Zachód dzięki któremu uniknie Pani spłaty zasądzonej należności. Z wstępnej analizy pozwu istnieją co najmniej dwie możliwości podniesienia skutecznych zarzutów w sprzeciwie od nakazu.
Po pierwsze
Zgodnie z art. 117 Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Skutek przedawnienia następuje po upływie określonego terminu i polega na tym, że wprawdzie roszczenie istnieje nadal, ale ten, przeciwko komu ono jest skierowane, może uchylić się od jego zaspokojenia. Osoba, przeciwko której przysługuje roszczenie może zatem bez ujemnych konsekwencji prawnych odmówić podjęcia zachowania, do którego jest zobowiązana.
Skoro umowa pożyczki została zawarta przez Panią z Bankiem Gospodarki Żywieniowej w roku 2000 to w chwili obecnej roszczenie wykupione przez Ultimo uległo już przedawnieniu. Zakładając czysto teoretycznie, iż umowa pożyczki była zawarta na okres 8 lat to roszczenie to w całości uległo przedawnieniu najpóźniej w roku 2011.
Po drugie
Zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. W omawianej więc sprawie tu fundusz sekurytyzacyjny Ultimo musi udowodnić, iż zawarła Pani umowę pożyczki, nie spłaciła jej Pani, etc.
Pragnę zauważyć, iż w wyroku z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie P 1/10 Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż art. 194 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622) w części, w jakiej nadaje moc prawną dokumentu urzędowego księgom rachunkowym i wyciągom z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego w postępowaniu cywilnym prowadzonym wobec konsumenta, jest niezgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 zdanie pierwsze i art. 76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 20 Konstytucji.
W mojej ocenie więc bez większych problemów w postępowaniu można wykazac, iż materiał dowodowy dołączony do sprawy przez Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest niewystarczający.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.