Firmy windykacyjne

Casus Finanse I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny

Zwracam się z pytanie w związku z otrzymanymi wezwaniami do zapłaty kwot wymienionych w wezwaniach, które wynikają z zakupu mojego zadłużenia wobec BZ WBK, co z tym robić?

Z przesłanych przez Pana informacji wynika, iż w roku 2011 zawarł Pan z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowę kredytu w rachunku bieżącym. Przedmiotowy kredyt zgodnie z postanowieniami umowy powinien Pan spłacić do dnia 17 lutego 2012 roku czego Pan nie uczynił.
W chwili obecnej Bank Zachodni WBK S.A. dokonał sprzedaży przedmiotowej wierzytelności na rzecz Casus Finanse I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
Roszczenia Banku Zachodniego WBK S.A. względem Pana osoby przedawniły się więc w lutym 2015 roku. Casus Finanse nabywając ewentualne wierzytelności objęte umowa cesji wstąpił w sytuację prawną poprzednika zarzut przedawnienia w niniejszej sprawie będzie więc w pełni uzasadniony.
Ponadto po doręczeniu ewentualnego nakazu zapłaty należy szczegółowo przeanalizować umowę cesji wierzytelności czy faktycznie ewentualne dług został skutecznie nabyty przez fundusz sekurytyzacyjny. Uwzględniając treść art. 511 k.c., należy zwrócić uwagę, że „pismem stwierdzającym wierzytelność może być zarówno dokument będący wynikiem zachowania zwykłej formy pisemnej, jak i tym bardziej kwalifikowanej formy pisemnej: akt notarialny, pismo z urzędowym poświadczeniem podpisu lub pismo z urzędowym poświadczeniem daty, pismo w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 78 § 2 k.c.).” (Agnieszka Rzetecka-Gil – Komentarz do art.511 Kodeksu cywilnego).
Jak jzasadnie zważył Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie V CSK 187/06 (M. Prawn. 2006/16/849) warunkiem otrzymania należności przez nabywcę długu jest udowodnienie, że takie prawo przysługiwało pierwotnemu wierzycielowi.
W mojej ocenie w chwili obecnej nie powinien Pan reagować w żaden sposób na otrzymane wezwanie do zapłaty a po doręczeniu z sądu pozwu lub pozwu wraz z nakazem zapłaty należy niezwłocznie skontaktować się z naszą Kancelarią Prawną w celu dalszego poprowadzenia sprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.