Inne

Egzekucja przedawnionego długu

Otrzymałam wczoraj zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego i zakazie wypłat od komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu z wniosku GODebt1 FIZNFR Warszawa, Stawki 2, którego reprezentuje Kancelaria Prawna NAVI LEX sp. k. R.Pr z Wrocławia w oparciu o tytuł wykonawczy: nakaz zapłaty w postepowaniu upominawczym z 2003 r.
Firma windykacyjna wyjaśniła, że jest to dług dla DIALOG i korespondencja była przesyłana na adres mojej ówczesnej działalności gospodarczej. Co powinnam zrobić, żeby zeszli z konta? Mam napisać do nich, a oni prześlą do GODEBT1, prośbę o rozłożenie całości na raty i zadeklarować comiesięczną spłatę? Proszę o informację czy powinnam złożyć skargę, na co i do kogo? Czy powyższy dług ulega przedawnieniu? Czy mam złożyć wniosek o przedawnieniu do Sądu? Czy powinnam dogadywać się bezpośrednio z GODEBT1? Czy koszty sądowe muszę bezwzględnie zapłacić?
W mojej ocenie w niniejszej sprawie należy wnieść jak najszybciej pozew przeciwegzekucyjny wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia. Z przesłanego zawiadomienia wynika, iż nakaz zapłaty został wydany 29 września 2003 roku a w klauzule wykonalności zaopatrzono go w dniu 10 kwietnia 2014 roku.
Zgodnie z art. 125 Kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.
Natomiast zgodnie z art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie.
Jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 8 czerwca 1972 r. w sprawie II CZ 73/72 jeżeli objęte tytułem wykonawczym roszczenie rzeczywiście przedawniło się zgodnie z art. 125 kc, to dłużnik może powództwem przeciwegzekucyjnym bronić się przed egzekucją niezależnie od tego, czy wierzyciel dysponuje pierwotnym czy też ponownie wydanym tytułem wykonawczym.
Bardzo ważne jest, aby w pozwie wnieść również o zabezpieczenie roszczenia poprzez zawieszenie toczącego się postępowania egzekucyjnego. Wyegzekwowanie bowiem przedmiotowej należności uniemożliwi jej odzyskanie od wierzyciela. Zgodnie bowiem z art. 411 Kodeksu cywilnego nie można żądać zwrotu świadczenia jeżeli świadczenie zostało spełnione w celu zadośćuczynienia przedawnionemu roszczeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.