Sprzeciw od nakazu zapłaty

EOS Investment Poland Gmbh

Otrzymałem właśnie nakaz zapłaty od firmy EOS Investment Poland Gmbh. Jak wynika z treści pozwu jedna z firm telekomunikacyjnych dokonała cesji wierzytelności na rzecz EOS Investment Poland Gmbh z tytułu nieopłaconego przeze mnie rachunku za telefon komórkowy. Faktura pochodzi z roku 2002. Czy w tej sytuacji zasadne jest wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego na rzecz EOS Investment Poland Gmbh ?

Tak, jak najbardziej w niniejszej sprawie należy wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Zgodnie z art. 509 Kodeksu cywilnego wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.
Co do zasady więc EOS Investment Poland Gmbh posiada umocowanie prawne do żądania zapłaty zaległej faktury. Jednakże z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. W związku z faktem, iż EOS Investment Poland Gmbh wstąpił w sytuację prawną wierzyciela pierwotnego zastosowanie będą miały przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń dotyczących usług telekomunikacyjnych.
Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku w sprawie III CZP 20/09 wskazał, iż Termin przedawnienia roszczenia o opłatę abonamentową i wynagrodzenie za połączenia telefoniczne z umowy o świadczenie usług telefonicznych, zawartej na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), określa art. 118 k.c. Mając na uwadze powyższe regulacje prawne nasza firma jest wstanie zagwarantować, iż w przypadku zlecenia nam przygotowania sprzeciwu od nakazu zapłaty sprawę z firmą EOS Investment Poland Gmbh wygramy a Pan uniknie konieczności zapłaty należności.

Komentarze do wpisu

  1. Krystyna Pisze:

    Dług z Ajwonu z 2007 roku. Firma EOS INVESTMENT POLAND GMBH.UPOMINA SIĘ O NALEŻNOŚĆ.

  2. Karola Pisze:

    Mam niemal identyczny problem jak w niniejszym pytaniu z tą różnicą, iż o wydanym wyroku dowiedziałam się dopiero od pracodawcy jak komornik zajął mi pensje. Czy w tej sprawie możecie mi pomóc ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.