Zarzuty od nakazu zapłaty

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

Postępowanie nakazowe jest jednym z szczególnych postępowań uregulowanych w Kodeksie postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 484 1 Kodeksu postępowania cywilnego postępowanie nakazowe należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych. Sąd rozpoznaje sprawę w postępowaniu nakazowym na pisemny wniosek powoda zgłoszony w pozwie.

Sąd wyda nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone zadanie są udowodnione dołączonym do pozwu:
 1. dokumentem urzędowym;
 2. zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;
 3. wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;
 4. zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym;
Ponadto sad wyda nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku, warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości. W razie przejścia na powoda praw z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu, do wydania nakazu niezbędne jest przedstawienie dokumentów do uzasadnienia roszczenia, o ile przejście tych praw na powoda nie wynika bezpośrednio z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu.
Nadto sąd winien również wydąć nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego lub odsetek w transakcjach handlowych określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323).
Sąd może wydać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku oraz dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.
Za dokument urzędowy uważa się dokument spełniający następujące warunki:
 • pochodzi od organu państwowego, samorządowego i organizacji zawodowych, samorządowych, spółdzielczych i innych organizacji społecznych;
 • jest wydany w zakresie ich kompetencji;
 • dotyczy zakresu spraw z dziedziny administracji publicznej;
 • musi być wydany w przepisanej formie;
Warto również wskazać, iż zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego upoważnienie powoda przez pozwanego do wystawiania faktur VAT bez podpisu może być traktowane jako zaakceptowanie przez dłużnika rachunku uzasadniające wydanie przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym (art. 485 § 1 pkt 2 kpc).
Zgodnie z Ustawą o kosztach sadowych w sprawach cywilnych Powód wnoszący o wydanie nakazu zapłaty w trybie nakazowym uiszcza opłatę sadowa na rachunek sadu lub w znakach sadowych w wysokości czwartej części opłaty sądowej czyli najczęściej 1,25% dochodzonej należności jednak nie mniej niż 30 zł.

Komentarze do wpisu

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Artykuły z tej kategorii

  Masz pytania? Zapytaj prawnika.