Sprzeciw od nakazu zapłaty

Nakaz zapłaty z firmy Indos Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie

7 lat temu zapożyczyłem się w Euro Banku na pewną kwotę, umowa pożyczki została zawarta na okres 3 lat. W trakcie trwania umowy wpadłem w kłopoty finansowe, przychodził windykator z Euro Banku i osobiście zabierał ratę. Pożyczki jednak do końca nie spłaciłem. Po jakimś czasie otrzymałem zawiadomienie o przekazaniu mojego długu firmie windykacyjnej Indos Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie. Zapłaciłem, im kilka rat i znowu przestałem płacić. Obecnie otrzymałem nakaz zapłaty z Sądu Rejonowego dla Lublina Zachód. Czy mam szanse uniknąć zapłaty długu na rzecz firmy Indos Warszawa ?

Generalną zasadą wynikającą z przepisów prawa cywilnego jest zasada, iż roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Termin przedawnienia uzależniony jest od rodzaju zawartej umowy – w tym wypadku umowy pożyczki zawartej pomiędzy Euro Bankiem a Panem.
Wobec faktu, iż Prawo bankowe nie definiuje okresu przedawnienia umowy pożyczki zastosowanie w Pana sprawie znajdzie art. 118 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z wcześniej powołanym artykułem jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
Skoro więc roszczenie Euro Banku było w całości wymagalne w roku 2008 to uległo ono przedawnieniu w roku 2011. Skutek przedawnienia roszczenia jest taki, iż po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
W niniejszej sprawie popełnił Pan jednak jeden zasadniczy błąd – dokonanie wpłat na rachunek firmy Indos Warszawa. Zgodnie z art. 123 Kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.
Uznanie roszczenia w rozumieniu art. 123 § 1 pkt 2 kc zachodzi w każdym wypadku wyraźnego oświadczenia woli lub też takiego innego zachowania się dłużnika wobec wierzyciela, z którego wynika, że uważa on roszczenie za istniejące.
Spłata części długu firmie Indos Warszawa mogła doprowadzić do tzw. uznania niewłaściwego roszczenia. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.
Jednakże w pozwie firma Indos nie powołuje żadnych okoliczności świadczących o przerwaniu biegu terminu przedawnienia. Zdarza się, iż firmy windykacyjne zapominają o tym fakcie – dochodzą należności w sposób masowy i nie wgłębiają się w historię każdej należności. W sprawie pozostaje również kwestia czy umowa cesji zawarta pomiędzy Euro Bankiem a firmą Indos Warszawa jest ważna z punktu widzenia przepisów prawa.
W mojej ocenie więc nasza firma jest wstanie, z dużym prawdopodobieństwem, poprowadzić w taki sposób aby finalnie ją wygrać a Pan uniknie w ten sposób spłaty długu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.