Zarzuty od nakazu zapłaty

Zaskarżenie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Wydając nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu 2 tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty. Nakaz zapłaty doręcza się stronom (pozwanemu wraz z pozwem i załącznikami). Zarzuty od nakazu zapłaty wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty. […]

Wydając nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu 2 tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty. Nakaz zapłaty doręcza się stronom (pozwanemu wraz z pozwem i załącznikami).
Zarzuty od nakazu zapłaty wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, oraz pozostałe zarzuty przeciwko żądaniu pozwu, a także wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich potwierdzenie. Jeżeli dostrzeżemy, że przesłany wraz z nakazem pozew wniesiono na urzędowym formularzu, także wniesienie zarzutów wymaga zachowania tej formy.
Zarzuty powinny spełniać te same wymagania, jakie przewidziane są dla innych środków zaskarżenia, w szczególności apelacji czy zażalenia. Sąd odrzuca zarzuty wniesione po upływie terminu, nieopłacone lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zarzuty, których braków pozwany nie usunął w terminie. Nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie zarzutów, ma skutki prawomocnego wyroku, co oznacza, że po nadaniu mu klauzuli wykonalności może stanowić podstawę egzekucji.
W razie prawidłowego wniesienia zarzutów nakaz zapłaty nie traci mocy, jednakże przewodniczący wyznacza rozprawę, po której przeprowadzeniu wydaje wyrok, w którym nakaz zapłaty w całości lub w części utrzymuje w mocy albo go uchyla i orzeka o żądaniu pozwu bądź też postanowieniem uchyla nakaz zapłaty i pozew odrzuca lub postępowanie umarza. Od tak wydanego wyroku przysługuje apelacja na zasadach ogólnych.

Komentarze do wpisu

  1. magdalena Pisze:

    witam mam pytanie mam tylko tyle zaplacic na mocy art.46kk orzeka wobec oskarżonej srodek karny w postaci w postaci obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody w części, polagajacyna zaplacie przez oskarzona na rzecz pokrzywdzonej kwota 6000.Czy sad mi kaze placic na raty po 6000.w sumie mam na kwote 210000

  2. Wojciech Pisze:

    Art.494 par. 1 kpc "Sąd odrzuca zarzuty,których braków pozwany nie usunął w terminie". Czy jest to ten sam termin co na wniesienie zarzutów, czyli dwa tygodnie od otrzymania nakazu zapłaty przez pozwanego?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.