Ostatnio komentowane:

Wezwanie o zapłatę

Otrzymałem wezwanie o zapłatę od firmy EOS Investment Poland GMBH. Treść wezwania o zapłatę jest dla mnie nie zrozumiała - proszę o wytłumaczenie czy powinienem podjąć jakieś kroki prawne ? 

Jak wynika z załączonego pisma wierzyciel wzywam Pana do spłaty zadłużenia na podstawie prawomocnego wyroku Sądu z bieżącego roku.  Co do zasady zgodnie z art. 118 Kodeksu Cywilnego roszczenia związane z prowadzona działalnością gospodarcza ulęgają przedawnieniu z upływem lat trzech. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia.
 
Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. Jednakże od powyższej zasady został przewidziany wyjątek - zgodnie z art. 125 Kodeksu Cywilnego roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. 
 
Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu. 
 
Z wezwanie o zapłatę wynika, iż nie odebrał Pan wyroku nakazowego wydanego przez Sąd i nie wniósł Pan w terminie sprzeciwu od nakazu zapłaty podnosząc w nim zarzut przedawnienia. W chwili obecnej powinien Pan niezwłocznie skontaktować się z Sądem Rejonowym Lublin Zachód celem wyjaśnienia powodu nie doręczenia Pana nakazu zapłaty i wnieść sprzeciw od tego nakazu wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu. 
 
Zgodnie z art. 168 Kodeksu Postępowania Cywilnego - jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej. Brak zachowania powyższych terminów oraz brak niezwłocznego skierowania sprzeciwu do Sadu spowoduje, iż nie będzie już możliwości podważenia przedmiotowego wyroku i w konsekwencji będzie Pan zobligowany to spłaty kwoty zgodnie z wyrokiem sadu.


Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25844
Zrealizowanych
usług
Masz pytania? Zapytaj prawnika