Newsletter
strona główna Sprzeciw do nakazu zapłaty Nakaz zapłaty z uczelni wyższej

Nakaz zapłaty z uczelni wyższej

Prawnik
Autor: Prawnik

Dzisiaj otrzymałem nakaz zapłaty wydany w postępowaniu elektronicznym przez Sąd Rejonowy w Lublinie. Jak wynika z nakazu dotyczy od nieopłaconego czesnego za naukę w szkole wyższej - był to mój II rok studiów z roku 2008. Czy mam szanse na skuteczne odwołanie się od przedmiotowego nakazu zapłaty ?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ma Pan możliwość skutecznego uchylenia się od niniejszego nakazu zapłaty i to co najmniej z dwóch istotnych powodów.

 
W pierwszej kolejności pragnę wskazać, iż zgodnie z art. 117 Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 
W przypadku roszczeń szkół - uczelni wyższych o zapłatę czesnego Ustawodawca przewidział krótszy okres przedawnienia wynikający z art. 751 Kodeksu Cywilnego - z upływem lat dwóch przedawniają się roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone.
 
Po zapoznaniu się z przesłanymi dokumentami moje wątpliwości budzi również uprawnienie pełnomocnika do reprezentowania Uczelni w niniejszym postępowaniu. Zgodnie z treścią art. 87 Kodeksu postępowania cywilnego pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie I ACa 1186/2010 przedmiotem stałej umowy zlecenia, o której mowa w art. 87 § 1 k.p.c., nie może być świadczenie pomocy prawnej w rozumieniu przepisów prawa o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych. Umowy obejmujące taki zakres, jako mające na celu obejście prawa, są nieważne (art. 58 § 1 k.c.) i skutkują brakiem należytego umocowania pełnomocnika.
 
W mojej ocenie w pełni uzasadnione jest wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w niniejszej sprawie.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Jestem bardzo zadowolona z usług Kancelarii. Pełen profesjonalizm, indywidualne podejście do sprawy. Kancelaria pracuje cały tydzień, mój proble...
Renata
Bardzo szybka odpowiedz na mój problem. W ciągu trzech godzin przygotowany sprzeciw od nakazu zapłaty, w moim przypadku w 1000% skuteczny. Dzięki ...
Tomek
Najczęściej komentowane
Wydając nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, sąd orzeka, że pozwany ma...
Otrzymane od firmy Intrum Justitia zawiadomienie o rozpoczęciu procedury przedprocowej...
Dziękuję na wstępie za powierzenie Pani sprawy naszej firmie, działamy na...
Sprzeciw do nakazu zapłaty jest swoistym środkiem zaskarżenia przysługującym...
Jak wynika z wezwania do zapłaty wystosowanego przez Kancelarię Prawną I.Szmydka,...
Presco Investments S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu jest częścią grupy kapitałowej...
Tak mamy już doświadczenie z easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz...