Newsletter
strona główna Sprzeciw do nakazu zapłaty Nakaz zapłaty Bre Bank Prokura

Nakaz zapłaty Bre Bank Prokura

Prawnik
Autor: Prawnik

Otrzymałem właśnie nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy w Lublinie zasądzający kwotę 7 000 zł na rzecz firmy Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie. Jak wynika z pozwu jest to wierzytelność zbyta na rzecz Prokury przez Bre Bank. Prokura w sprawie głównie powołuje się na wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu. Czy masz szanse na wygranie niniejszej sprawy ?

Po szczegółowej analizie przesłanego pozwu dochodzimy do wniosku, iż ma Pan szanse na skuteczne wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Podstawą powództwa jest powołanie się na dowód z ksiąg rachunkowych funduszu. Takie stanowisko co prawda ma oparcie w dotychczasowym orzecznictwie Sąd Najwyższego np. III CZP 65/2009 wyciągi z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego, o których mowa w art. 194 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 2004 r. Nr 146 poz. 1546 ze zm.), stanowią podstawę wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Stosownie do art. 194 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, księgi rachunkowe funduszu sekurytyzacyjnego (jeden z rodzajów funduszów inwestycyjnych), wyciągi z tych ksiąg podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych funduszu i opatrzone pieczęcią towarzystwa zarządzającego funduszem sekurytyzacyjnym oraz wszelkie wystawione w ten sposób oświadczenia zawierające zobowiązania, zwolnienie z zobowiązań, zrzeczenie się praw lub pokwitowanie odbioru należności mają moc prawną dokumentów urzędowych oraz stanowią podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych. Mając na uwadze brzmienie tego przepisu, SN uznał, że sformułowanie, iż wskazanym dokumentom przysługuje moc prawna dokumentów urzędowych, należy rozumieć w ten sposób, że w zakresie mocy dowodowej ze sporządzeniem dokumentu określonego w art. 194 u.f.i. należy łączyć te same skutki, jakie system prawny wiąże ze sporządzeniem dokumentu urzędowego (art. 244 k.p.c.) - to sformułowanie jest niewątpliwie słuszne. Niemniej jednak - wskazuje dalej SN - ustawodawca rozróżnia w art. 485 k.p.c. dokumenty urzędowe oraz dokumenty w postaci wyciągu z ksiąg bankowych, które również, z mocy art. 95 pr. bank., uzyskały moc prawną dokumentów urzędowych. W konsekwencji - zdaniem SN - wyciąg z ksiąg funduszu sekurytyzacyjnego nie może stanowić podstawy wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie art. 485 § 1 pkt 1 k.p.c. Pogląd ten nie jest jednak przekonujący. W mojej ocenie istnieje szansa na wniesienie skutecznego sprzeciwu bowiem wykażemy w nim, iż prokura nie wykazała w sposób wystarczający, iż powołany wyciąg jest wystarczającym dowodem sprawie.

Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Jestem bardzo zadowolona z usług Kancelarii. Pełen profesjonalizm, indywidualne podejście do sprawy. Kancelaria pracuje cały tydzień, mój proble...
Renata
Bardzo szybka odpowiedz na mój problem. W ciągu trzech godzin przygotowany sprzeciw od nakazu zapłaty, w moim przypadku w 1000% skuteczny. Dzięki ...
Tomek
Najczęściej komentowane
Wydając nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, sąd orzeka, że pozwany ma...
Otrzymane od firmy Intrum Justitia zawiadomienie o rozpoczęciu procedury przedprocowej...
Dziękuję na wstępie za powierzenie Pani sprawy naszej firmie, działamy na...
Sprzeciw do nakazu zapłaty jest swoistym środkiem zaskarżenia przysługującym...
Jak wynika z wezwania do zapłaty wystosowanego przez Kancelarię Prawną I.Szmydka,...
Presco Investments S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu jest częścią grupy kapitałowej...
Tak mamy już doświadczenie z easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz...