Ostatnio komentowane:

Kancelaria Prawna I.Szmydka, K.Buczek i Wspólnicy Sp. k.

Otrzymałam wezwanie do zapłaty od Kancelarii Prawnej I.Szmydka, K.Buczek i Wspólnicy Sp. k. działającej w interesie Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w której domaga się ona zapłaty ode mnie kwoty ponad 8 000 zł z tytułu jakoby niespłaconej pożyczki. W wezwaniu znajduje się informacja, iż w październiku sprawa trafi do sądu. Jak mam w tej sprawie postępować ? 

Jak wynika z wezwania do zapłaty wystosowanego przez Kancelarię Prawną I.Szmydka, K.Buczek i Wspólnicy Sp. k. w imieniu ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, firma ultimo zakupiła wierzytelność przysługującą względem Pani od Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
 
Przedmiotowa wierzytelność pochodzi z roku 2001. Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w Kodeksie Cywilnym roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
 
Jak słusznie wskazał Sąd Najwyższy w wyroku w sprawie IV CSK 167/2009 instytucja przedawnienia roszczeń pełni istotne funkcje w zakresie pewności obrotu i stabilizacji stosunków prawnych. Jest to konieczne również z tego względu, że z upływem czasu zachodzą trudności w odtworzeniu rzeczywistej treści stosunków powstałych w przeszłości. 
 
Wezwanie do zapłaty w niniejszej sprawie należy więc ignorować. Celem stosowanych do Pani wezwań do zapłaty jest doprowadzenie do uznania przedmiotowego długu. Zgodnie z art. 123 Kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.
 
Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie nawet prowadzenie przez strony rozmów dotyczących spłaty zadłużenia może doprowadzić wierzyciela do przekonania, że dłużnik dobrowolnie spełni świadczenie. Taka sytuacja wymaga jednak w sprawie dowodu i nie zwalnia wierzyciela prowadzącego działalność gospodarczą, korzystającego z profesjonalnej obsługi prawnej, od uważania, by nie doprowadzić do nadmiernego w stosunku do upływu terminu przedawnienia opóźnienia w dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej. 
 
Dopiero po otrzymaniu nakazu zapłaty z sądu należy zgłosić się do naszej firmy w celu przygotowania sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego na rzecz ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. W sprzeciwie od nakazu zapłaty podniesiemy zarzut przedawnienia dochodzonego przez ultimo roszczenia co w konsekwencji pozwoli Pani na uchylenie się od spłaty przedmiotowego długu i wygranie sprawy.


Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25844
Zrealizowanych
usług
Masz pytania? Zapytaj prawnika