Ostatnio komentowane:

VPF I NSFIZ wezwanie do zapłaty

W 2000 roku wzięłam kredyt w banku. W 2003 wyjechałam z kraju nie spłacając dalej kredytu. Teraz wróciłam i dostałam pismo z EOS KSI, że bank wypowiedział mi umowę w 2008 roku i zbył  do VPF fundusz inwestycyjny moje zobowiązania, które musze zapłacić łącznie z odsetkami wynikającymi z umowy z bankiem. Czy ten dług nie uległ przedawnieniu, czy musze to płacić ?

Jak wynika z załączonego pisma otrzymała Pani wezwanie do zapłaty wystosowane przez EOS KSI Polska sp. z o.o. działającej w imieniu VPF I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
 
Jak informuje eos KSI w wezwaniu do zapłaty w przypadku nieuregulowania należności w wskazanym w wezwaniu terminie zmuszeni będą rekomendować VPF I NSFIZ dochodzenie należności wraz z odsetkami na drodze postępowania sądowego, co skutkować może zwiększeniem kwoty wierzytelności o koszty postępowania sądowego i koszty zastępstwa procesowego.
 
VPF I NSFIZ weszło w posiadanie przedmiotowej wierzytelności w skutek zbycia jej przez ING Bank Śląski. Zmiana wierzyciela co do zasady jest dopuszczalna przez art. 509 Kodeksu cywilnego zgodnie z którym wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
 
Warto w tym miejscu wskazać, iż umowa przelewu wierzytelności musi w sposób precyzyjny określać zarówno strony transakcji jak i samą wierzytelność, która jest przelewana. Co również istotne różne jest stanowisko sądów co do możliwości przelewu wierzytelności przez bank na firmę windykacyjną np. w wyroku w sprawie II SA 1603/2003 orzeczono, iż żeby skutecznie dokonać przelewu wierzytelności konsumenckiej na firmę windykacyjną, trzeba uzyskać zgodę klienta w indywidualnej umowie.
 
Zakładając jednak nawet czysto teoretycznie, iż przedmiotowa umowa jest ważna i wierzytelność przeszła na VPF I NSFIZ to uległa ona już przedawnieniu. Zgodnie z treścią art. 117 Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
 
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 
W przypadku umów pożyczki, kredytu udzielanych przez bank roszczenie ulega przedawnieniu w okresach 3 letnich od daty wymagalności każdej z rat. Dochodzona więc wierzytelność przez vpf I NSFIZ uległa przedawnieniu. Obecne wezwania powinna Pani ignorować, zaś po otrzymaniu nakazu zapłaty z sądu będzie Pani miała 14 dni na wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w którym musi Pani podnieść zarzut przedawnienia roszczenia.


Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25844
Zrealizowanych
usług
Masz pytania? Zapytaj prawnika