Ostatnio komentowane:

Odpowiedzialność męża za długi żony

Wierzyciel z tytułu pobranego kredytu wystąpił do sądu o nadanie tytułu wykonawczego na współmałżonka z majątku objętego wspólnością majątkową - mieszkanie własnościowe. Kredyt był brany przed 2005 rokiem. Komornik przesłał wezwanie do zapłaty w przypadku braku wpłaty przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości. Czy istnieje możliwość wniesienia pozwu o pozbawienie  wykonalności tytułu wykonawczego i  zawieszenie postępowania egzekucyjnego? Mąż nie wiedział o kredycie.

Zgodnie z art. 41 Kodeksu rodzinnego zaspokojenia z majątku wspólnego może żądać także wierzyciel, którego dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków. Jeżeli jednak wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności ustawowej albo jeżeli dotyczy ona odrębnego majątku jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia tylko z odrębnego majątku dłużnika oraz z wynagrodzenia za pracę lub za usługi świadczone osobiście przez dłużnika, jak również z korzyści uzyskanych przez dłużnika z jego praw autorskich twórcy, praw twórcy wynalazku, wzoru lub projektu racjonalizatorskiego.
 
Sąd może ograniczyć lub wyłączyć możliwość zaspokojenia się z majątku wspólnego przez wierzyciela, którego dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków, jeżeli ze względu na charakter wierzytelności albo stopień przyczynienia się małżonka będącego dłużnikiem do powstania majątku wspólnego - zaspokojenie z majątku wspólnego byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
 
Gdy dłużnikiem jest tylko jedno z małżonków, możliwość zaspokojenia się wierzyciela z majątku wspólnego nie oznacza, że drugie z małżonków staje się współdłużnikiem. W takiej sytuacji odpowiada on za cudzy dług, a jego odpowiedzialność jest ograniczona do majątku wspólnego. Pomimo występującej w doktrynie rozbieżności poglądów co do prawnej kwalifikacji stosunku zachodzącego między wierzycielem a małżonkiem dłużnika przyjmuje się, że, w szczególności w świetle art. 319 k.p.c., wierzyciel może pozwać obok dłużnika jego małżonka, przy czym wyrok uwzględniający powództwo w stosunku do małżonka dłużnika powinien stwierdzać ograniczenie jego odpowiedzialności do majątku wspólnego.
 
W świetle obowiązujących przepisów w roku 2004 postępowanie sądu w niniejszej sprawie jest prawidłowe i ewentualne zaskarżenie nadania klauzuli wykonalności w mojej ocenie nie ma najmniejszego sensu.
 
Natomiast powinna się Pani udać do Komornika i szczegółowo przeanalizować akta sprawy, bowiem zgodnie z art. 125 Kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.
 
Możliwe, iż znaczna część odsetek dochodzonych przez SKOK uległa już przedawnieniu i zasadne jest wystąpienie z pozwem przeciwegzekucyjnym w niniejszej sprawie.


Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25886
Zrealizowanych
usług
Masz pytania? Zapytaj prawnika