Newsletter
strona główna Sprzeciw do nakazu zapłaty Odpowiedzialność męża za długi żony

Odpowiedzialność męża za długi żony

Prawnik
Autor: Prawnik

Wierzyciel z tytułu pobranego kredytu wystąpił do sądu o nadanie tytułu wykonawczego na współmałżonka z majątku objętego wspólnością majątkową - mieszkanie własnościowe. Kredyt był brany przed 2005 rokiem. Komornik przesłał wezwanie do zapłaty w przypadku braku wpłaty przystąpi do opisu i oszacowania nieruchomości. Czy istnieje możliwość wniesienia pozwu o pozbawienie  wykonalności tytułu wykonawczego i  zawieszenie postępowania egzekucyjnego? Mąż nie wiedział o kredycie.

Zgodnie z art. 41 Kodeksu rodzinnego zaspokojenia z majątku wspólnego może żądać także wierzyciel, którego dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków. Jeżeli jednak wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności ustawowej albo jeżeli dotyczy ona odrębnego majątku jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia tylko z odrębnego majątku dłużnika oraz z wynagrodzenia za pracę lub za usługi świadczone osobiście przez dłużnika, jak również z korzyści uzyskanych przez dłużnika z jego praw autorskich twórcy, praw twórcy wynalazku, wzoru lub projektu racjonalizatorskiego.
 
Sąd może ograniczyć lub wyłączyć możliwość zaspokojenia się z majątku wspólnego przez wierzyciela, którego dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków, jeżeli ze względu na charakter wierzytelności albo stopień przyczynienia się małżonka będącego dłużnikiem do powstania majątku wspólnego - zaspokojenie z majątku wspólnego byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
 
Gdy dłużnikiem jest tylko jedno z małżonków, możliwość zaspokojenia się wierzyciela z majątku wspólnego nie oznacza, że drugie z małżonków staje się współdłużnikiem. W takiej sytuacji odpowiada on za cudzy dług, a jego odpowiedzialność jest ograniczona do majątku wspólnego. Pomimo występującej w doktrynie rozbieżności poglądów co do prawnej kwalifikacji stosunku zachodzącego między wierzycielem a małżonkiem dłużnika przyjmuje się, że, w szczególności w świetle art. 319 k.p.c., wierzyciel może pozwać obok dłużnika jego małżonka, przy czym wyrok uwzględniający powództwo w stosunku do małżonka dłużnika powinien stwierdzać ograniczenie jego odpowiedzialności do majątku wspólnego.
 
W świetle obowiązujących przepisów w roku 2004 postępowanie sądu w niniejszej sprawie jest prawidłowe i ewentualne zaskarżenie nadania klauzuli wykonalności w mojej ocenie nie ma najmniejszego sensu.
 
Natomiast powinna się Pani udać do Komornika i szczegółowo przeanalizować akta sprawy, bowiem zgodnie z art. 125 Kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.
 
Możliwe, iż znaczna część odsetek dochodzonych przez SKOK uległa już przedawnieniu i zasadne jest wystąpienie z pozwem przeciwegzekucyjnym w niniejszej sprawie.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Jestem bardzo zadowolona z usług Kancelarii. Pełen profesjonalizm, indywidualne podejście do sprawy. Kancelaria pracuje cały tydzień, mój proble...
Renata
Bardzo szybka odpowiedz na mój problem. W ciągu trzech godzin przygotowany sprzeciw od nakazu zapłaty, w moim przypadku w 1000% skuteczny. Dzięki ...
Tomek
Najczęściej komentowane
Wydając nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, sąd orzeka, że pozwany ma...
Otrzymane od firmy Intrum Justitia zawiadomienie o rozpoczęciu procedury przedprocowej...
Dziękuję na wstępie za powierzenie Pani sprawy naszej firmie, działamy na...
Sprzeciw do nakazu zapłaty jest swoistym środkiem zaskarżenia przysługującym...
Jak wynika z wezwania do zapłaty wystosowanego przez Kancelarię Prawną I.Szmydka,...
Presco Investments S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu jest częścią grupy kapitałowej...
Tak mamy już doświadczenie z easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz...