Ostatnio komentowane:

Weksel własny

Podpisałem weksel do zapłaty za zakupiony towar. Otrzymałem pełnomocnictwo do podpisania umowy kupna jak też do podpisania weksla. W związku z tym pełnomocnictwem podpisałem w/w dokumenty. Upoważniający mnie pracodawca jest w trakcie upadłości a firma, której podpisałem weksel i umowę zakupu straszy mnie, iż zostanę obciążony kwotą wystawioną na wekslu. Jak wygląda moja sytuacja prawna?

Weksel własny zawiera bezwarunkowe przyrzeczenie zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej. Jest on niekiedy określany jako „sola” weksel, ponieważ może być wystawiony tylko w jednym egzemplarzu. Występują także inne określenia (suchy, prosty). Wystawca weksla własnego zobowiązuje się sam do zapłaty, a zatem występuje w charakterze dłużnika głównego. Dlatego jego odpowiedzialność jest taka sama, jak akceptanta weksla trasowanego (art. 104 ust. 1). Poza pewnymi odchyleniami, charakter zobowiązań dłużników wekslowych jest taki sam, jak przy wekslu trasowanym. Zobowiązanie ma charakter abstrakcyjny, niezależny zatem od stosunków kauzalnych między stronami. Obieg obu typów weksli podlega takim samym prawidłom. Należy jednak podkreślić, że konstrukcja prawna jest inna. Zamiast polecenia zapłaty (jak przy wekslu trasowanym) występuje jej przyrzeczenie.
 
Z wystawionego przez Pana weksla nie wynika, iż został on wystawiony w imieniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Tym samym to Pan odpowiada swoim majątkiem za wykonanie zobowiązania wynikającego z podpisanego weksla zgodnie z zawartą deklaracją wekslową tj. zabezpieczył Pan roszczenie wynikające z umowy podpisanej ze spółką.
 
Nie mniej przesłany przez Pana weksel zawiera liczne uchybienia w swej treści, które dają możliwość jego podważenia w szczególności weksel nie zawiera określenia na czyją rzecz ma nastąpić zapłata. Jak słusznie wskazano w wyroku Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 8 stycznia 1971 r. w sprawie  III CRN 423/70 wystawienie weksla (trasowanego lub własnego) na okaziciela jest w obowiązującym prawie wekslowym niedopuszczalne. Weksel wystawiony na okaziciela byłby - stosownie do art. 1  i 101 prawa wekslowego - nieważny, weksel zaś własny nie może być ponadto wystawiony - co wynika z jego istoty - na zlecenie własne wystawcy.


Dodaj komentarz
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
Rzetelna firma
Zapytaj prawnika
Umów wizytę
11 lat
doświadczeń
99 %
skuteczności
25886
Zrealizowanych
usług
Masz pytania? Zapytaj prawnika