Newsletter
strona główna Wezwanie do zapłaty Niezapłacone faktury za usługę telefoniczną

Niezapłacone faktury za usługę telefoniczną

Prawnik
Autor: Prawnik

Mam pytanie żona dostała wezwanie zapłaty z tytułu niezapłaconych faktur za usługę telefoniczna i zawiadomienie o cesji na rzecz Niestandartowy Sekurytazacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Żona jest osobą niepełnosprawną i posiada najniższą rentę społeczną. Żona chce spłacić, ale przy tak małych dochodach jest to nie możliwe do spłacenia jednorazowo jak mogę zasugerować spłatę zadłużenia tak żeby ten fundusz się zgodził na moje warunki i czy komornik może zabrać rentę jak tak to, w jakiej wielkości?

W mojej ocenie powinien Pan rozważyć zignorowanie kolejnych wezwań do zapłaty kierowanych przez fundusz sekurytyzacyjny i wnieść ewentualny sprzeciw od nakazu zapłaty po otrzymaniu pisma z sądu. W pierwszej kolejności wskazuję, iż zgodnie z art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach (art. 3 § 1 k.p.c.), a ciężar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie (art. 227 k.p.c.) spoczywa na stronie, która z faktów tych wywodzi skutki prawne (art. 6 k.c.).
 
Zatem powód powinien udowodnić okoliczności określone w art. 509 k.c. i art. 510 § 1 k.c. dotyczące elementów przedmiotowo istotnych umowy przelewu, jej ważności oraz skuteczności tej umowy.
 
Zgodnie z art. 509 § 1 k.c. wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Zgodnie z art. 510 § 1 k.c. umowa sprzedaży wierzytelności przenosi wierzytelność na nabywcę. Z doświadczenia wiem, iż bardzo często fundusze sekurytyzacyjne nie są wstanie w sądzie udowodnić, iż dług faktycznie istniał a nadto, iż został skutecznie przeniesiony na fundusz sekurytyzacyjny.
 
Fakturę VAT należy uznawać za dokument obejmujący wyłącznie oświadczenie wierzyciela. Tego rodzaju jednostronne oświadczenie nie jest wystarczającym środkiem pozwalającym na udowodnienie dochodzonego pozwem roszczenia – „Nie sposób - w świetle art. 245 kpc uznać, aby faktura VAT miała inną moc dowodową, niż inne dokumenty prywatne i przepisy prawa podatkowego w jakikolwiek sposób nie zmieniają tego, co wynika z treści art. 245 kpc. W każdym razie wyłącznie na podstawie faktury VAT nie sposób ustalić, że strony łączyła umowa określonej treści, jak i tego czy i w jakim zakresie umowa ta została zrealizowana”. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 7 listopada 2007 roku, II CNP 129/07.
 
Ponadto z przesłanych dokumentów wynika, iż głównie tak duży dług powstał w wyniku naliczenia kary umownej. Zgodnie z art. 484 Kodeksu cywilnego jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. Miernikiem, który pozwala ocenić czy umówiona kara jest rażąco wygórowana może być rozmiar szkody doznanej przez wierzyciela, jeśli taką szkodę poniósł.
 
W przepisie art. 484 § 2 k.c. nie wskazano stanów faktycznych co do przesłanek uzasadniających miarkowanie kary umownej, pozostawiając ich ustalenie uznaniu sędziowskiemu uwzględniającemu okoliczności konkretnej sprawy. Takie rozwiązanie zapewnia możliwość elastycznego stosowania miarkowania kary umownej.
 
Wreszcie sąd jest władny rozłożyć świadczenie na raty biorąc pod uwagę sytuację majątkową dłużnika. Zgodnie z art. 320 Kodeksu postępowania cywilnego w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie, a w sprawach o wydanie nieruchomości lub o opróżnienie pomieszczenia - wyznaczyć odpowiedni termin do spełnienia tego świadczenia. 
 
Ponadto zgodnie z Pana zapytaniem informuję, iż emerytury i renty podlegają zajęciu w wysokości 25%, ale są wolne od egzekucji i potrąceń w wysokości 50% najniższej emerytury lub renty, zależnie od rodzaju pobieranego świadczenia. 
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Jestem bardzo zadowolona z usług Kancelarii. Pełen profesjonalizm, indywidualne podejście do sprawy. Kancelaria pracuje cały tydzień, mój proble...
Renata
Bardzo szybka odpowiedz na mój problem. W ciągu trzech godzin przygotowany sprzeciw od nakazu zapłaty, w moim przypadku w 1000% skuteczny. Dzięki ...
Tomek
Najczęściej komentowane
Wydając nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, sąd orzeka, że pozwany ma...
Otrzymane od firmy Intrum Justitia zawiadomienie o rozpoczęciu procedury przedprocowej...
Dziękuję na wstępie za powierzenie Pani sprawy naszej firmie, działamy na...
Sprzeciw do nakazu zapłaty jest swoistym środkiem zaskarżenia przysługującym...
Jak wynika z wezwania do zapłaty wystosowanego przez Kancelarię Prawną I.Szmydka,...
Presco Investments S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu jest częścią grupy kapitałowej...
Tak mamy już doświadczenie z easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz...