Newsletter
strona główna Inne Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Prawnik
Autor: Prawnik

Otrzymałam właśnie zawiadomienie o wszczęciu postepowania egzekucyjnego na podstawie wyroku z października 2010 roku. Egzekucja została wszczęta z wniosku spółki Asekuracja z siedzibą w Sopocie. Wcześniej spłacałam, im po 150 zł miesięcznie, jestem osoba bez pracy, nie posiadam żadnego majątku. Co robić? Czy zamiast do Komornika mogę nadal spłacać dług Asekuracji?

Mając na uwadze fakt, iż nie posiada Pani pracy ani innego majątku, który podlegałby egzekucji w mojej ocenie spłata zadłużenia w wysokości 150 zł miesięcznie nie ma najmniejszego sensu. Pani dług w związku z narastającymi odsetkami, co miesiąc rośnie o kolejne 300 zł, kwota spłaty nie powoduje więc nawet zmniejszenia zadłużenia.
 
Zgodnie z art. 824 Kodeksu postępowania cywilnego postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.
 
Umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna. umorzenie postępowania egzekucyjnego nie może naruszać praw osób trzecich.
 
Organ egzekucyjny, umarzając postępowanie, nie uchyla poszczególnych czynności, powinien jednak z urzędu podjąć działania konieczne do usunięcia skutków dokonanych czynności egzekucyjnych w celu przywrócenia dłużnikowi pełnej swobody dysponowania przedmiotami, do których była skierowana egzekucja, np. wykreślenie z księgi wieczystej wpisu ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji do nieruchomości.
 
Umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje, że w stosunku do roszczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym bieg terminu przewidzianego w art. 125 k.c. rozpoczyna się na nowo, bowiem wszczęcie postępowania egzekucyjnego spowodowało przerwę biegu przedawnienia (art. 123 § 1 pkt 1 k.c.).
 
Zgodnie z powołanym wyżej art. 125 Kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.
 
Powyższe oznacza, iż jeżeli firma asekuracja w ciągu 3 lat nie wystąpi z ponownym wnioskiem o wszczęcie egzekucji będzie miała Pani prawo do żądania, aby pozbawiono w części wyrok wykonalności albowiem przedawni się cześć naliczonych odsetek, natomiast jeżeli taka sytuacja będzie trwała lat dziesięć to pozbawienia wykonalności będzie można żądać w stosunku do całego wyroku.
Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom


Dodaj komentarz
Opinie klientów
Jestem bardzo zadowolona z usług Kancelarii. Pełen profesjonalizm, indywidualne podejście do sprawy. Kancelaria pracuje cały tydzień, mój proble...
Renata
Bardzo szybka odpowiedz na mój problem. W ciągu trzech godzin przygotowany sprzeciw od nakazu zapłaty, w moim przypadku w 1000% skuteczny. Dzięki ...
Tomek
Najczęściej komentowane
Wydając nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, sąd orzeka, że pozwany ma...
Otrzymane od firmy Intrum Justitia zawiadomienie o rozpoczęciu procedury przedprocowej...
Dziękuję na wstępie za powierzenie Pani sprawy naszej firmie, działamy na...
Sprzeciw do nakazu zapłaty jest swoistym środkiem zaskarżenia przysługującym...
Jak wynika z wezwania do zapłaty wystosowanego przez Kancelarię Prawną I.Szmydka,...
Presco Investments S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu jest częścią grupy kapitałowej...
Tak mamy już doświadczenie z easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz...