Nasze gwarancje
Sukcesu
Gwarancja sukcesu
Ceny
Gwarancja sukcesu
Satysfakcji
Gwarancja sukcesu
Strona główna › Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie

Sąd Rejonowy Lublin Zachód został utworzony z dniem 01.01.2011 roku na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.12.2010 r. (Dz. U. Nr 245, póz. 1640). Struktura organizacyjna sądu składa się z 10 wydziałów i SA to: I, II, VIII Wydział Cywilny  ,VI Wydział Cywilny ,III , IV ,IX Wydział Karny ,V Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz X Wydział Ksiąg Wieczystych, nad pracą każdego z wydziałów czuwa Przewodniczący i Zastępca a całością kieruje Prezes i dwóch zastępców. W sadzie tym działają również dwa zespoły kuratorskiej pierwszy zajmuje się wykonywaniem orzeczeń w sprawach Karnych drugi zaś wykonywaniem orzeczeń w sprawach Rodzinnych i Nieletnich oraz ośmiu Komorników Sądowych.
 
Najistotniejszym jest jednak fakt, iż w ramach VI Wydziału Cywilnego działa pierwszy e-Sąd w Polsce. Instytucja e-Sądu została wprowadzona do Polskiego Systemu Prawnego nowelą do ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 9 stycznia 2009 roku do wspomnianej noweli Minister Sprawiedliwości  wydał również wiele rozporządzeń wykonawczych, związanych min z dokonywaniem opłat czy uwierzytelnianiem informacji. Inauguracja  pierwszego tego typu placówki w Polsce stanowiła ogromne wydarzenie  wzbudzające niemałe zaciekawienie zarówno wśród sceptyków jak i zwolenników reformy.
 
Zgodnie z brzmieniem art. art. 50528 i nast. E-Sąd właściwy jest do rozpoznawania spraw mieszczących się w ramach Elektronicznego Postępowania Upominawczego.  W trybie Elektronicznego Postępowania Upominawczego mogą być rozpoznawane sprawy mające charakter wezwań do zapłaty i nie wymagają przeprowadzenia postępowania dowodowego.
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia  15 grudnia 2009 w sprawie ustalenia sądu rejonowego, któremu przekazuje się rozpoznanie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należących do właściwości innych sądów rejonowych , stanowi iż sądem właściwym jest sąd Rejonowy Lublin Zachód.
 
Postępowanie w e-Sądzie  odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, aby złożyć pozew w trybie Elektronicznego Postępowania Upominawczego należy zalogować się na odpowiedniej stronie i dokonać niezbędnych formalności włącznie z uiszczeniem wymaganej opłaty. Co ciekawe pozwany w EPU ma możliwość złożenia sprzeciwu za pośrednictwem tegoż systemu jak również może skorzystać z tradycyjnej drogi.
 
Popularność Elektronicznego Postępowania Upominawczego znacznie przekroczyła oczekiwania ustawodawcy .Jak podaje analiza statystyczna opracowana przez Wydział Statystyki w Ministerstwie Sprawiedliwości w pierwszym roku funkcjonowania e-Sadu w Lublinie wpłynęło 690 109 pozwów, natomiast w roku następnym liczba ta zwiększyła się o 169 %. Ze względu na tak duże zainteresowanie zdecydowano się na powiększenie kadry orzekających, zdalnie w wydziale ksiąg wieczystych orzeka 108 referendarzy zaś w samym sądzie rejonowym Lublin –Zachód zatrudnionych jest 48 referendarzy i 7 sędziów. Jak pokazują statystyki miesięcznie rozpatrywanych jest tam ponad 170 tysięcy pozwów. Wprowadzenie e-Sądu w Lubinie to niewątpliwie sukces polskiego sądownictwa, a przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy. Trzeba jednak przyznać, że znaczna większość pozwów wpływających do sądu w Lublinie jest składana przez liczne firmy windykacyjne . EPU bowiem daje im możliwość składania jednorazowo większej ilości pozwów.
 
Kolejny krok w cyfryzacji…
 
Pisząc o e-sądzie w Lublinie wprost grzechem byłoby nie wspomnieć o tym, iż wraz z początkiem roku 2012 uruchomiono również cyfrową platformę dzięki której można dokonać rejestracji spółki, wprowadzono również ułatwienia w odbywaniu kary za pośrednictwem Dozoru Elektronicznego. Ministerstwo Sprawiedliwości planuje również stworzyć platformę e-BTE skierowaną do banków. Zakończenie prac nad tym projektem planowane jest na koniec roku 2012.
Opinie klientów
Cofnij123 ... 121314Dalej