Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ

CENTRUM OBSŁUGI DŁUŻNIKA NAKAZ-ZAPLATY.PL

§ 1 Określenie podmiotu prowadzącego Serwis

Internetowy Serwis Porad Prawnych www.nakaz-zaplaty.pl prowadzony jest przez Dariusz Kostyra, który prowadzi przedsiębiorstwo pod nazwą Vakancja Tetiana Kostyra z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 14.

§ 2 Określenia użyte w regulaminie

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

Regulamin – niniejszy akt określający:

      a. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

      b. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

      c. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

      d. tryb postępowania reklamacyjnego

Usługodawca – Dariusz Kostyra prowadzący przedsiębiorstwo pod nazwą Porady Prawne Dariusz Kostyra, zapewniające Usługobiorcom dostęp do informacji i usług

Usługobiorca – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej usługi świadczonej drogą elektroniczną

Serwis – Internetowy Serwis Porad Prawnych LexVin dostępny jest pod adresem www.nakaz-zaplaty.pl

Usługi – Usługi świadczone drogą elektroniczną przy użyciu Internetowego Serwisu Porad Prawnych Nakaz Zapłaty

Doradca – osoba posiadająca wykształcenie wyższe prawnicze, współpracująca z Serwisem, udzielająca Porad

Porady – odpłatne usługi świadczone przez Nakaz-zapłaty.pl

§ 3 Usługi Serwisu

 1. 1. Usługi obejmują wszelkie usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu, w szczególności: możliwość korzystania przez Usługobiorców z treści zamieszczonych w Serwisie, sporządzanie dokumentów zawierających treść porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, sporządzanie projektów pism procesowych, sądowych, przesądowych, wniosków, podań i innych podobnych dokumentów, sporządzanie projektów umów, a także wszelkich innych oświadczeń woli.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich

§ 4 Warunki korzystania z usług

 1. Warunkiem korzystania przez Usługobiorcę z Porad jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu
 2. Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia
 3. Usługodawca umożliwia Usługobiorcom bezpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu w każdym czasie
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym
 5. Usługobiorca wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Usługobiorcy, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Usługobiorcy, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Usługobiorcy

§ 5 Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu wymagane są: dostęp do sieci Internet, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa z obsługą plików typu cookie, posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione z powodu przerwy w dostępie Usługobiorców do serwisu, w szczególności spowodowanej: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców Internetu, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez użytkowników

§ 6 Autorskie prawa majątkowe

 1. Majątkowe prawa autorskie do wszelkich treści zamieszczonych w Serwisie  należą do Usługodawcy
 2. Treści zamieszczone w Serwisie są chronione na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z  dnia 4 lutego 1994 r. (t. j: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)
 3. Treści zawarte w Serwisie nie mogą być powielane i rozpowszechniane w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Usługodawcy

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę przesłanych wraz z zamówieniem danych osobowych. Usługodawca oświadcza, że pozyskiwane dane gromadzone są wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia, i że nie zostaną udostępnione postronnym podmiotom (stosownie do Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 2. Podanie danych Usługobiorcę jest traktowane jako zapisanie się na listę urzytkowników newsletera Usługodawcy.   

§ 8 Umowa o udzielenie Porady

 1. Usługodawca udziela Porady Usługobiorcy na podstawie Umowy o udzielenie Porady, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje się udzielić Usługobiorcy Porady drogą elektroniczną, w oparciu o ustawodawstwo polskie (o ile nic innego nie wynika z ustaleń z Klientem), na podstawie zadanego przez niego Pytania
 2. Zawarcie umowy o udzielenie porady następuje z chwilą zaksięgowania zapłaty umówionego wynagrodzenia na rachunek bankowy Usługodawcy

§ 9 Wycena

 1. W celu udzielenia Porady Usługobiorca przedstawia zagadnienie prawne w polu „Wyślij zapytanie w formularzu” znajdującym się na stronie internetowej www.lexvin.pl, które jest przedmiotem wyceny przez administratora serwisu Nakaz-zapłaty.pl. W polu „Wyślij zapytanie w formularzu …” Usługobiorca wpisuje również swój adres e-mail , imię i nazwisko oraz numer telefonu.
 2. Wycena jest bezpłatna
 3. W dni robocze, w godzinach od 9 do 17 Usługobiorca otrzymuje wycenę w przewidywanym terminie do 2 godzin od momentu przedstawienia przez Usługobiorcę zagadnienia prawnego. W przypadku sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy termin, o którym mowa w otrzymania wyceny wynosi do 12 godzin
 4. Wycena uwzględnia w szczególności stopień skomplikowania sprawy, a także nakład pracy Doradcy w celu pełnego i rzetelnego opracowania Porady
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy wyceny i udzielenia Porady, o czym Usługobiorca zostanie poinformowany w ciągu 24 godzin od przedstawienia pytania wraz z podaniem powodu odmowy realizacji usługi.

§ 10 Zapłata za Usługi

 1. Usługa może zostać opłacona poprzez przelew tradycyjny lub internetowy na rachunek bankowy Usługodawcy.
 2. Opłacenie usługi może także nastąpić przy pomocy aplikacji płatności bezpośrednich współpracujących z Usługodawcą.
 3. Usługobiorcę obciąża całościowy koszt transakcji bankowych związanych z zapłatą za Poradę
 4. Rozpoczęcie wykonywania Usług może nastąpić po przesłaniu potwierdzenia wpłaty na adres poczty elektronicznej biuro@pozwy.pl

§ 11 Wyłączenie prawa odstąpienia

Dokonując opłaty za wykonanie usługi Usługobiorca wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, zatem nie przysługuje Usługobiorcy prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., nr 22, poz. 271, ze zm.)

§ 12 Faktura VAT

 1. Klient, który chce otrzymać fakturę VAT dotyczącą wykonania Usługi, powinien poinformować o tym fakcie Usługodawcę niezwłocznie, w terminie do 7 dni od dnia wykonania usług
 2. Faktura wystawiana jest Klientowi bez podpisu wystawcy
 3. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu
 4. Faktura VAT jest wysyłana Usługobiorcy drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę, a na żądanie faktura jest wysyłana także pocztą na adres wskazany przez Klienta w terminie 7 dni od dnia doręczenia Usługodawcy żądania 
 5. Faktura jest wystawiana tylko w ciągu 7 dni od dnia zaksięgowania na koncie wystawcy wpłaty za usługę. Po upływie tego okresu wystawienie faktury przez wystawcę będzie niemożliwe

§ 15 Udzielenie Porady

 1. Usługodawca udziela Porady Usługobiorcy w terminie przewidywanym do 24 godzin od zaksięgowania wpłaty wynagrodzenia na koncie Usługodawcy. Jeżeli w/w termin udzielenia Porady kończy się w dniu wolnym od pracy lub w sobotę przewidywane udzielenie Porady może nastąpić do godz. 16 w kolejnym dniu roboczym
 2. Udzielenie Porady polega na przesłaniu na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę tekstu odpowiedzi na pytanie lub przekazanie tej odpowiedzi za pośrednictwem panelu Klienta.
 3. Do treści Porady Usługodawca może załączyć inne dokumenty, takie jak orzeczenia sądów lub innych organów, o ile mają one związek z treścią odpowiedzi
 4. Termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec przedłużeniu w uzasadnionych wypadkach.
 5. O przedłużeniu terminu udzielenia Porady Usługobiorca zostanie poinformowany, za pośrednictwem poczty e-mail, w terminie wskazanym w ust. 1 wraz ze wskazaniem terminu udzielenia Porady oraz podaniem przyczyny niezachowania terminu
 6. W razie konieczności, gdy w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie niezbędne staje się zapoznanie z treścią dokumentów, w szczególności: umów, wypisów z rejestrów, ksiąg wieczystych, pism sądowych, postanowień, orzeczeń, decyzji administracyjnych, itp. Usługodawca ma prawo wezwania drogą elektroniczną Usługobiorcę do dostarczenia koniecznych dokumentów za pomocą e-maila (scan dokumentu)
 7. W przypadku, gdy zakres usługi prawnej, oraz stopień komplikacji problemu przedstawionego do rozwiązania znacząco odbiega od wstępnych ustaleń, a w szczególności od przekazanych przez Usługobiorcę informacji, Usługodawca zaproponuje podwyższenie ceny lub wydłużenie terminu wykonania usługi
 8. W przypadku, gdy Usługobiorca na zmienione, zgodnie z punktem poprzedzającym, warunki wykonania usługi zgody nie wyrazi, wpłacona kwota podlega zwrotowi w całości na konto Usługobiorcy
 9. Zakres udzielanej porady jest wyznaczony przez stan faktyczny przedstawiony przez Usługobiorcę w Pytaniu
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść porady udzielonej na podstawie niepełnego lub niedokładnego stanu faktycznego przedstawionego przez użytkownika bądź nieprawidłowo sformułowanego problemu prawnego.

§ 17 Pytania dodatkowe

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do zadawania pytań dodatkowych w terminie do 90 dni od chwili udzielenia odpowiedzi na Pytanie pierwotne, o ile mieszczą się one w granicach pytania pierwotnego i stanie faktycznym na dzień zadania pytania pierwotnego
 2. Za udzielenie odpowiedzi na pytanie dodatkowe nie będzie pobierane dodatkowe wynagrodzenie
 3. Jeżeli pytanie dodatkowe wykracza poza zakres Pytania pierwotnego, Usługodawca informuje o tym Usługobiorcę i przedstawia Wycenę odpowiedzi na takie Pytanie. Jeżeli Usługobiorca jest zainteresowany udzieleniem mu odpowiedzi na Pytanie dodatkowe nie związane z Pytaniem pierwotnym udzielenie odpowiedzi następuje po wpłacie na konto Usługodawcy kwoty wskazanej w Wycenie pytania dodatkowego niezwiązanego z Pytaniem pierwotnym

§ 18 Odmowa udzielenia Porady

 1. Usługodawca może odmówić udzielenia Porady, jeżli uzna, iż naruszałoby to przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub wiążące go zasady etyki zawodowej,
 2. Usługodawca może odmówić udzielania Porady, jeżeli żaden z Doradców nie podejmie się udzielenia odpowiedzi na Pytanie
 3. W wypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Usługodawca poinformuje Klienta o niemożliwości udzielenia porady oraz zwróci niezwłocznie Usługobiorcy uiszczone wynagrodzenie

§ 19 Zgoda na publikację Porady

 1. Usługobiorca wyraża zgodę na opublikowanie w Serwisie zarówno treści zadanego przez Usługodawcę  pytania, jak i udzielonej mu Porady, po wcześniejszych zmianach mających na celu uniemożliwienie identyfikacji Usługobiorcy
 2. Usługobiorca może nie wyrazić zgody na opublikowanie treści zadanego Pytania i udzielonej mu Odpowiedzi poprzez wyraźne zastrzeżenie zgłoszone wraz z pytaniem lub później do momentu wykonania Umowy na adres e-mail: biuro@pozwy.pl

§ 20 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres biuro@vakancja.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać: oznaczenie usługobiorcy, numer zlecenia, wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji, wskazanie zakresu żądania Usługobiorcy
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych
 4. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 3 nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę
 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy z którego reklamacja wpłynęła do Usługodawcy
 6. Jeżeli składający reklamację nie wniósł zastrzeżeń w ciągu 7 dni, to przyjmuje się, że odpowiedź reklamacyjna została przyjęta
 7. W terminie 7 dni od udzielenia odpowiedzi w sprawie reklamacji przez Usługodawcę Usługobiorca wskazuje, czy akceptuje propozycję Usługodawcy

§ 21 Ograniczenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy, o ile szkoda nie jest wynikiem winy umyślnej Usługodawcy, ograniczona jest do pięciokrotności wynagrodzenia uiszczonego przez Usługobiorcę za Poradę

§ 22 Obowiązujące prawo

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy:

 • Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 • Ustawy z dnia 2 marca 2002 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2002 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.)
 • Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)

§ 23 Przepisy końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie od dnia 15.11.2011 r.
 2. Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie
 3. Usługobiorcę obowiązuje Regulamin w brzmieniu z dnia, w którym Usługobiorca przesłał Usługodawcy Pytanie. Jednakże w przypadku gdy od dnia Pytania przez Usługobiorcę do dnia dokonania zapłaty za wykonanie usługi upłynęło więcej niż 14 dni, Usługobiorcę obowiązuje Regulamin w brzmieniu z dnia dokonania zapłaty

Masz problem natury prawnej? Zadaj pytanie naszym specjalistom

Masz pytania? Zapytaj prawnika.

Dbamy o twoją prywatność! Strona www.karta-pobytu.pl wykorzystuje pliki cookie, aby korzystać z serwisu prosimy zaakceptować naszą Politykę prywatności