Inne

Bankowy Tytuł Egzekucyjny

Każdy z nas zapewne nie jeden raz w swoim życiu spotkał się z terminem Bankowego tytułu egzekucyjnego. Jest to bardzo charakterystyczna instytucja funkcjonująca w Polskim systemie prawnym już od czasów II Rzeczpospolitej wówczas jednak miała zupełnie inny charakter. Współcześnie BTE zarówno wśród teoretyków jak i praktyków prawa wywołuje duże kontrowersje zapewne dlatego był on kilkukrotnie […]

Każdy z nas zapewne nie jeden raz w swoim życiu spotkał się z terminem Bankowego tytułu egzekucyjnego. Jest to bardzo charakterystyczna instytucja funkcjonująca w Polskim systemie prawnym już od czasów II Rzeczpospolitej wówczas jednak miała zupełnie inny charakter. Współcześnie BTE zarówno wśród teoretyków jak i praktyków prawa wywołuje duże kontrowersje zapewne dlatego był on kilkukrotnie przedmiotem zainteresowania Trybunału Konstytucyjnego w wyniku skargi Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przedmiotem ponad 30 orzeczeń wydawanych w formie uchwały przez Izbę Cywilna Sądu Najwyższego w znakomitej większości były to odpowiedzi na pytania prejudycjalne kierowane przez Sądy II instancji
Podstawa prawna
Bankowy tytuł egzekucyjny podlega regulacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
Czym jest BTE ?
Bankowy tytuł egzekucyjny jest szczególnego rodzaju uprawnieniem nadanym bankom, które umożliwia im egzekucję należności właściwie z pominięciem drogi sądowej, w gestii sądu pozostaje jedynie nadanie klauzuli wykonalności wyżej wymienionego tytułu. W praktyce zwykle są one stosowane w związku z egzekucją należności wynikających z umów kredytowych.
Art. 96 ust 1 ust. Pr Bankowe stanowi, że podstawą do wystawienia tegoż tytułu stanowią księgi bankowe i inne dokumenty związane z czynnością bankową
Bankowy tytuł egzekucyjny jest swoistym dokumentem prywatnym mającym moc dokumentu urzędowego. W myśl art. 96 ust 2 powinien on zawierać, oznaczenie banku który go wystawia, dłużnika wobec którego ma być prowadzona egzekucja, wysokość zobowiązania wraz odsetkami i terminami oraz czynność bankową z jakiej zobowiązanie wynika.
Kto może wystawić BTE ?
Na terytorium Rzeczpospolitej Polskie dokument tego rodzaju może wystawić
  • bank
  • oddział banku zagranicznego działającego w Polsce
  • instytucja kredytowa
Do wystawienia BTE nie są uprawione Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe lub instytucja zajmujące się działalnością do bankowej zbliżoną
BTE może powstać w związku z wierzytelnością wynikającą z czynnością bankową Np. umowa kredytową . Bank może dokonać przelewu wierzytelności na rzecz innego Banku.
Bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą do egzekucji prowadzonej na zasadach kodeksu cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności. Sąd jest obowiązany rozpatrzyć wniosek banku w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku, odbywa się to na posiedzeniu niejawnym czyli często bez jakiejkolwiek wiedzy dłużnika.
Podmioty BTE
Podmiotem bankowego tytułu egzekucyjnego (dłużnikiem) jest osoba , która:
  • bezpośrednio dokonywała czynności bankowej,
  • jest dłużnikiem z tytułu zabezpieczenia wierzytelności lub
  • złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Bankowy Tytuł Egzekucyjny może być postawa egzekucji wobec osoby trzeciej gdy osoba ta dług przejmie np. wyniku spadkobrania lub przekształcenia osoby prawnej.
Jak wkazał Sąd Najwyższy w uchwale III CZP 18/10 bank jest uprawniony do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego przeciwko spadkobiercom dłużnika będącego osobą wymienioną w art. 97 ust. 1 ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t. jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.1). Takiemu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu może zostać nadana sądowa klauzula wykonalności
Przedawnienie i egzekucja roszczeń
Jak już wspomnieliśmy Bank wystawia BTE następnie kieruje wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności , gdy ja uzyska zwraca się do komornika o wszczęcie egzekucji, jeśli egzekucja jest bezskuteczną nie przynosi zaspokojenia wierzycielowi komornik umarza ją. Od momentu uprawomocnienia się postanowienia komornika o umorzeniu egzekucji biegnie trzyletni termin przedawnienia. Jednak każde ponowne wszczęcie egzekucji przerywa bieg przedawnienia.Za przedawnione uważa się roszczenie w przypadku gdy upłynęło trzy lata od ostatniego postanowienia o umorzeniu nieskutecznej egzekucji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.