Firmy windykacyjneInne

Pozew o zapłatę umowy pożyczki

Otrzymałeś pozew od E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa? W artykule dowiesz się, jak skutecznie odpowiedzieć na zarzuty dotyczące umowy pożyczki. Autor analizuje kluczowe punkty prawne i kwestionuje roszczenia, wyjaśniając, dlaczego warto podjąć odpowiednie kroki obronne. Podejmij decyzje z pełną wiedzą i zabezpiecz swoje prawa wobec pozwu o zapłatę.

Otrzymałam właśnie pozew z sądu z zobowiązaniem do wniesienia odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni. Pozew został wniesiony przez E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka powołuje się na umowę pożyczki jaką jakoby zawarłam z Fellow Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz umowę sprzedaży wierzytelności zawartą z Alisa Pankki Oyj z siedzibą w Helsinkach. Czy mogą mi Państwa pomóc w wniesieniu odpowiedzi na pozew?

Tak, oczywiście możemy pomóc w wniesieniu odpowiedzi na pozew oraz reprezentacji przed sądem rejonowym. Okoliczności przytoczone w pozwie budzą uzasadnione wątpliwości. W naszej ocenie E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie udowodniła swojego roszczenia ani co do zasady, ani co do wysokości. Nawet gdyby uznać, iż umowa cesji faktycznie obejmuje wierzytelność dochodzoną pozwem to warunkiem jej przejścia na E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest istnienie wierzytelności po stronie wierzyciela pierwotnego co w niniejszej sprawie nie ma miejsca.

Przelew wierzytelności uregulowany jest w przepisach kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią art. 509 k.c. cesja jest umową, na podstawie której dotychczasowy wierzyciel (cedent) przenosi wierzytelność ze swojego majątku do majątku osoby trzeciej (cesjonariusza). Przedmiotem przelewu co do zasady może być wierzytelność istniejąca, którą cedent może swobodnie rozporządzać. Powinna ona być też w dostateczny sposób oznaczona (zindywidualizowana). Powódka w pełni podziela stanowisko Sądu Najwyższego zawarte w wyroku z dnia 11 maja 1999 r. III CKN 423/98 (Biuletyn SN 2000/1 str. 1), który wskazał, że konieczne jest wyraźne określenie stosunku zobowiązaniowego, którego elementem jest zbywana wierzytelność. Wymaga się oznaczenia stron tego stosunku zobowiązaniowego oraz przedmiotu świadczenia. Sama umowa przelewu wierzytelności nie jest wystarczającym dowodem na istnienie wierzytelności, a zwłaszcza na realne wykonanie świadczenia przez pierwotnego wierzyciela, skutkującego obowiązkiem zapłaty ze jego spełnienie. Teoretycznie możliwe jest bowiem przeniesienie wierzytelności nieistniejącej, czy takiej która nie przysługuje zbywcy. Konsekwencje prawne takiej sytuacji reguluje przepis art. 516 k.c., zgodnie z którym zbywca wierzytelności ponosi względem nabywcy odpowiedzialność za to, że wierzytelność mu przysługuje.

Z dołączonej przez stronę powodową umowy przelewu wierzytelności zawartej pomiędzy Alisa Pankii Oyj a powodem w dniu 30 maja 2023 roku nie wynika, iż jej przedmiotem jest wierzytelność przysługująca wobec pozwanej. Ogólny sposób określenia wierzytelności w umowie cesji uniemożliwia wyprowadzenie na tej podstawie wniosku, że jej przedmiotem była także wierzytelność z tytułu zobowiązania pozwanej wobec wierzyciela pierwotnego. Ponadto E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie przedstawiła umowy sprzedaży wierzytelności a jedynie jej wyciąg. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyciąg z umowy, który byłby dowodem w niniejszym postępowaniu może zostać sporządzony wyłącznie przez notariusza a nie przez pełnomocnika E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Tym samym dokument ten nie potwierdza, aby E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nabyła wierzytelność przeciwko Pani i wstąpiła w miejsce dotychczasowego wierzyciela, co z kolei uprawniałoby go do żądania spełnienia świadczenia. W konsekwencji niemożliwe jest uwzględnienie powództwa. Nie można bowiem mieć żadnej pewności, że w ramach umowy powód nabył także i tę wierzytelność, o której mowa w pozwie. Należy podkreślić, że nabycia wierzytelności w drodze cesji nie można domniemywać i okoliczność ta powinna wynikać wprost z dokumentów, tym bardziej, że w niniejszej sprawie chodzi o niebagatelną kwotę.

Faktu nabycia wierzytelności w żaden sposób nie da się wywieść z wydruku zawierającego tabelkę, w której zamieszczone są dane pozwanej i inne informacje. Wydruk ten niepodpisany przez strony umowy cesji, z całą pewnością nie jest załącznikiem to tej umowy i w żaden sposób nie potwierdza, że przedmiotem przelewu wierzytelności była także wierzytelność przysługująca względem pozwanej. Jest to pismo sporządzone jednostronnie przez E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowi jedynie dowód tego, że zostało sporządzone o treści w nim podanej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.