Inne

Cofnięcie pozwu przez powoda

Kilka lat temu otrzymałam nakazy zapłaty z Sądu Rejonowego dla Lublina Zachód. Po przekazaniu sprawy do sądu właściwego dla mojego miejsca zamieszkania powód najpierw uzupełnił braki formalne pozwu a następnie pozew cofnął. Obecnie otrzymałam ponownie od niego wezwanie do zapłaty. Czy jest to zgodne z prawem?

Zgodnie z art. 203 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku. Jak wskazuje się w orzecznictwie oświadczenie o cofnięciu pozwu, dokonane do rozpoczęcia rozprawy, bądź połączone ze zrzeczeniem się roszczenia, nie wymaga zgody drugiej strony ani sądu – jego skuteczność nie jest od takiej zgody uzależniona. Oświadczenie to wywiera skutek z momentem jego złożenia, co oznacza, że nie istnieje już przedmiot żądania ani przedmiot rozstrzygania w zakresie objętym cofnięciem pozwu. Postępowanie powinno być umorzone, co jednak nie oznacza, by skutki procesowe i materialnoprawne oświadczenia powstawały dopiero z momentem umorzenia postępowania.
W Pani sprawach firmy windykacyjne cofnęły pozwy przed terminem pierwszej rozprawy w wyniku czego Sąd umorzył postępowanie w sprawie. W chwili obecnej wobec braku prawomocnego wyroku w sprawie oddalającego powództwo mogą one do Pani kierować wezwania do zapłaty.
Z Pani strony konieczne jest aby w przypadku otrzymania jakiegokolwiek pisma z sądu skontaktować się z prawnikiem (najlepiej z nami) w celu odpowiedniej reakcji na pismo z Sądu tj. wniesienia odpowiedzi na pozew, sprzeciwu od nakazu zapłaty czy też zarzutów od nakazu zapłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.