Inne

Egzekucja na podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego

Otrzymałam zawiadomienie o wszczęciu egzekucji przez komornika sądowego. W mojej ocenie przedmiotowy dług spłaciłam dobrowolnie a ostatniej wpłaty dokonałam w wrześniu 2011 roku. Nie otrzymałam nawet wyroku w sprawie. Co mogę zrobić ?

Jak wynika z przesłanego dokumentu Komornik Sądowy wszczął względem Pani osoby egzekucję na podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. BTE w Pana sprawie zostało wydane 9 września 2009 roku i zaopatrzone w klauzulę wykonalności w październiku 2012 roku.
Bankowy Tytuł Egzekucyjny został uregulowany w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Zgodnie z art. 96 Prawa bankowego na podstawie ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych banki mogą wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne.
W bankowym tytule egzekucyjnym należy oznaczyć bank, który go wystawił i na rzecz którego egzekucja ma być prowadzona, dłużnika zobowiązanego do zapłaty, wysokość zobowiązań dłużnika wraz z odsetkami i terminami ich płatności, datę wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego, jak również oznaczenie czynności bankowej, z której wynikają dochodzone roszczenia, oraz wzmiankę o wymagalności dochodzonego roszczenia. Bankowy tytuł egzekucyjny należy opatrzyć pieczęcią banku wystawiającego tytuł oraz podpisami osób uprawnionych do działania w imieniu banku.
[wazne]Bankowemu tytułowi egzekucyjnemu może być nadana klauzula wykonalności, jeżeli w tytule tym czynność bankowa, z której wynikają dochodzone roszczenia, wskazana jest w sposób umożliwiający jej zindywidualizowanie i zakwalifikowanie jako czynności bankowej.[/wazne]
Istotne jest, iż roszczenie banku w niniejszej sprawie nie uległo przedawnieniu. Zgodnie bowiem z zasadą wyrażoną w art. 123 Kodeksu cywilnego bieg przedawnienia przerywa się przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.
Uznanie roszczenia w rozumieniu art. 123 § 1 pkt 2 kc zachodzi w każdym wypadku wyraźnego oświadczenia woli lub też takiego innego zachowania się dłużnika wobec wierzyciela, z którego wynika, że uważa on roszczenie za istniejące. Takim zachowaniem jest nawet częściowe dokonanie spłaty wierzytelności.
Obecnie w celu uniknięcia spłaty konieczne byłoby wystąpienie z powództwem przeciwegzekucyjnym. Zgodnie z art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli m.in. po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie. Proszę jednak pamiętać, iż to na Panu będzie ciążył obowiązek udowodnienia, iż dokonała Pani spłaty całości długu. W przypadku przegranej poniesie Pani jedynie dodatkowe koszty w postaci opłaty sądowej oraz ewentualnych kosztów zastępstwa procesowego.
Przed wytoczeniem ewentualnego pozwu powinna Pani zapoznać się z aktami postępowania egzekucyjnego i porównać je z dowodami spłaty długu. Proszę pamiętać o uwzględnieniu faktu, iż dług przez cały czas rósł o odsetki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.