Inne

Maksymalne odsetki karne

Potrzebowałem szybkiej pożyczki – chwilówki. Niestety pożyczki nie zwróciłem w terminie. Pożyczkodawca naliczył mi odsetki ustawowe oraz odsetki karne 1% za każdy dzień zwłoki. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem ?

Postępowanie Pożyczkodawcy jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2005 roku o zmianie ustawy Kodeks Cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw art. 1 dodano do Kodeksu Cywilnego art. 359§21 zgodnie z którym maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.
Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie IV CSK 320/2007 kontrola prawidłowości postanowień umownych o wysokości odsetek oparta została na słusznym założeniu, że – chociaż w czasie zawierania umowy nie obowiązywały przepisy ograniczające maksymalną stopę odsetkową, a przepis przejściowy (art. 5) ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005 r. Nr 157 poz. 1316) nakazywał stosować nowe przepisy do czynności prawnych dokonanych po wejściu w życie ustawy – treść nowego art. 359 § 2[1] kc może stanowić przesłankę dokonywanej w toku procesu oceny, czy konkretne odsetki umowne mieściły się w dozwolonej stronom swobodzie kształtowania treści stosunku prawnego, czy też nie. Żądania Pożyczkodawcy nie mają więc żadnego uzasadnienia prawnego.
W mojej ocenie sugeruję na chwilę obecną zignorować te żądania i uregulować jedynie odsetki w wysokości czterokrotności wysokości stopy lombardowej NBP . Od dnia 9 czerwca 2011 roku stopa lombardowa NBP wynosi 6 % a więc maksymalne odsetki w stosunku rocznym nie mogą przekraczać 24% w stosunku rocznym. Jeżeli Pożyczkodawca nadal będzie wzywał Pana do zapłaty nienależnych mu odsetek proponuję zawiadomienie o stosowanych przez niego zapisach w umowie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organów ścigania – Policja lub Prokuratura. Należy pamiętać, iż zgodnie z polskim porządkiem prawnym kto, wyzyskując przymusowe położenie innej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, zawiera z nią umowę, nakładając na nią obowiązek świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W zależności od szczegółów sprawy możliwe, iż niektóre działania firmy noszą również znamiona przestępstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.