Inne

Nakaz płatniczy

Nakaz płatniczy nie jest to legalna definicja ustawowa, jest to raczej określenie stworzone w praktyce, choć i przepisach niekiedy się pojawia. Jednak częściej w przepisach prawnych możemy spotkać się z określeniem Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego. Organem uprawnionym do wydania tej decyzji zgodnie z art. Art. 13. § 1. p 1 ustawy Ordynacja podatkowa jest […]

Nakaz płatniczy nie jest to legalna definicja ustawowa, jest to raczej określenie stworzone w praktyce, choć i przepisach niekiedy się pojawia. Jednak częściej w przepisach prawnych możemy spotkać się z określeniem Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.
Organem uprawnionym do wydania tej decyzji zgodnie z art. Art. 13. § 1. p 1 ustawy Ordynacja podatkowa jest naczelnik organu podatkowego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa, — jako organ pierwszej instancji. Ponadto organem uprawnionym do wydawania nakazów zapłaty na podstawie odrębnych przepisów jest Inspektor Pracy.
Trzeba nam również stwierdzić, że nakazy zapłaty są decyzjami administracyjnymi, które podlegają egzekucji na podstawie ustawy postępowanie egzekucyjne w administracji.
Nakaz płatniczy a podatek rolny
Opodatkowaniu podatku rolnemu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów, natomiast gospodarstwem rolnym w rozumieniu niemniejszej ustawy jest gospodarstwo o powierzchni przekraczającej 1 ha przeliczeniowy. Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów z uwzględnieniem klas i rodzajów gruntów. Wymiar podatku rolnego ustalany jest na podstawie cen skupu żyta i wynosi on równowartość 2.5 q lub 5 q . Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Podatek rolny w drodze decyzji ustala organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Rada gminy może zarządzac pobór podatku rolnego poprzez inkaso, ustalac inkasenta oraz jego wynagrodzenie za inkaso. Ponadto Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).
Nakaz płatniczy a ustawa o opłatach i podatkach lokalnych
Przedmiotem zainteresowania tej ustawy jest min podatek od nieruchomości.
Podatkowi od nieruchomości podlegają grunty , budowle, budowle i ich części, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty zadrzewione, lasy, grunty rolne chyba że są przeznaczone pod wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej. Podatnikami podatku od nieruchomości są właściciele posiadacze samoistni oraz użytkownicy wieczyści. Podstawe opodatkowania stanowi dla gruntów powierzchnia zaś dla budynków powierzchnia użytkowa. Wymiar podatku od nieruchomości jest ustalany w drodze decyzji przez uprawniony organ w tym przypadku Rada Gminy.
Nakaz płatniczy a podatek od spadków i darowizn
Zobowiązanie podatkowe w kwestii podatku od spadków i darowizn powstaje z dniem doręczenia podatnikowi decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Decyzje tę wydaje organ podatkowy na podstawie zeznania złożonego przez podatnika . Wspomniane wezwanie winno być złożone przez w terminie miesiąca od dnia otrzymania spadku lub darowizny. Bardzo istotne jest aby wraz z zeznaniem złożyć również wszelkie dokumenty które ewentualnie mogłyby mieć jakikolwiek wpływ na wymiar podatku. Z podatku od spadków i darowizn zwolnione są członkowie najbliższej rodziny zstępni i wstępni min rodzice dziadkowie i dzieci.
PIP a nakaz płatniczy
Pewne novum a właściwie zagadkę stanowi dla niektórych fakt , że nakaz płatniczy może być wydany również Przez Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy, zapewne wielu będzie zastanawiało się kiedy i na jakiej podstawie to bardzo proste. Otóż zgodnie z art. 11 p 7 Organy Państwowej Inspekcji Pracy są uprawnione do nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę a także innego świadczenia pracowniczego przysługującego pracownikowi a co najważniejsze nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Nakaz płatniczy jest decyzją administracyjną wydaną przez uprawniony organ , przysługuje od niego odwołanie do Okręgowego Inspektora Pracy na decyzję Okręgowego Inspektora można wnieś skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego.

Komentarze do wpisu

  1. Alicja Pisze:

    Moj brat ma zaległy podatek rolny , proszę wójta aby wydał nakaz platoniczny ile tego podatku , za co dokładnie . Niestety gmina zamiast tego wypisuje mi e-mail dług w kwocie napisane jest tylko rok . Chce sie dowiedzieć dokładnie za co ile jest odsetek , w danym roku . Niestery gmina nie stosuje się tylko prośby . Nie mogę płacić skoro nie wiem za co . Wspomne mój brat jest chory dostaje jednie mała rentę chorobowa , ja mieszkam za granica również zachorowałam na śmiertelna chorobę rak , chce to uregulować , ale wiem ze za pol roku znowu będą coś wymagać . Jestem załamana ta sytula ja , . Co mam robić Prosze o pomoc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.