Inne

Obrona przed BTE Bankowym Tytułem Egzekucyjnym

Kilka dni temu otrzymałam zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego na podstawie BTE. Sprawa dotyczy limitu w koncie gospodarczym założonym 2006 roku. Zadłużenie istnieje od początku. Nie było żadnych wpływów na tym koncie od 2008. Nie otrzymałam żadnego pisma z sądu, tylko ten pakiet pism, które załączyłam. Co można zrobić w tej w tej sprawie?

Z przesłanych dokumentów wynika, iż Komornik wszczął egzekucję z wniosku banku na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego. Z treści bankowego tytułu egzekucyjnego wynika, iż umowa pomiędzy dłużnikiem a bankiem została rozwiązana z dniem 2 grudnia 2013 roku i od tego dnia całość roszczenia wynikająca z zobowiązania stała się wymagalna.
Zakładając, że informacje wskazane w BTE są prawdziwe to nie ma Pani żadnej możliwości działania w niniejszej sprawie. Nie mniej sugeruję jak najszybsze odnalezienie umowy i sprawdzenie czy faktycznie umowa nie przewidywała żadnych minimalnych, co miesięcznych spłat udzielonego limitu, jak również dokładne sprawdzenie w jakich okolicznościach i do kiedy bank posiadał uprawnienie do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego.
Zgodnie z art. 6 ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, roszczenia z tytułu umowy o elektroniczny instrument płatniczy przedawniają się z upływem 2 lat. Bank umożliwił sobie prawo skorzystanie z przywileju do wystawiania BTE w sytuacjach, gdy bank nie korzysta już z ochrony prawnej swoich roszczeń, ale liczy na ich realizację jedynie ze względu na brak wiedzy i brak doświadczenia klientów. Najdłuższy możliwy okres w jakim natomiast przedawniają się pozostałe należności banków to okres 3 lat od daty ich wymagalności.
W zależności od Pani sytuacji może Pani wnieść zażalenie na nadanie BTE klauzuli wykonalności – jeżeli BTE został wystawiony wbrew zawartej umowie. Zgodnie z art. 795 Kodeksu postępowania cywilnego na postanowienie sądu, co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia biegnie dla wierzyciela od daty wydania mu tytułu wykonawczego lub postanowienia odmownego, dla dłużnika – od daty doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.
Powództwo wniesione na podstawie pkt 1 § 1 art. 840 umożliwia dłużnikowi merytoryczną obronę przed egzekucją. Uchybienie formalne popełnione przez sąd w toku postępowania co do nadania klauzuli wykonalności (art. 777 pkt 1) dłużnik może zwalczać w drodze – dostosowanego do tego – zażalenia (uchwała SN z 17 kwietnia 1985 r., III CZP 14/85, LexPolonica nr 308999, OSNCP 1985, nr 12, poz. 192).
W przypadku, więc jeżeli po analizie umowy okazałoby się, iż co prawda wyraziła Pani zgodę na wystawienie przez bank BTE to jednak roszczenie uległo już przedawnieniu w części lub w całości to właściwe będzie wytoczenie powództwa przeciwegzekucynego na podstawie art. 840 Kpc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.