Inne

Odpowiedź na pozew

Otrzymałam właśnie pozew z sądu rejonowego z zobowiązaniem do złożenia odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni. W pozwie firma windykacyjna wskazuje, iż dochodzona wierzytelność powstała w wyniku zawarcia przez stronę pozwaną w dniu 1 grudnia 2008 roku z Santander Consumer Bank umowy pożyczki, z której warunków pozwana nie wywiązała się w ustalonym terminie. W dniu 8 września 2010 roku została uchwalona uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia o połączeniu w rozumieniu art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. polegająca na przejęciu całego majątku AIG Bank Polska S.A. przez Santander Consumer Bank S.A. Natomiast w październiku 2013 roku wierzyciel pierwotny dokonał przelewu wierzytelności na powoda. Czy mam szanse na wygranie tej sprawy?

W naszej ocenie istnieje duża szanse na wygranie sporu z firmą windykacyjną. Nie mniej zarówno przygotowanie pism procesowych, jak i reprezentację powinna Pani zlecić profesjonalistą – w tym zakresie oczywiście polecamy nasze usługi.
W odpowiedzi na pozew powinna Pani podnieść zarzut przedawnienia dochodzonego roszczenia. Przepis art. 120§1 Kodeksu cywilnego stanowi, że bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Ponieważ w niniejszej sprawie roszczenie powoda związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej przez stronę powodową to, zgodnie z art. 118 kc, termin przedawnienia roszczenia wynosi 3 lata. Wobec powyższego, mając na uwadze wymagalność roszczenia z pożyczki udzielonej przez Santander Consumer Bank to roszczenie z tego tytułu nie koniecznie uległo przedawnieniu albowiem istotna będzie tutaj data kiedy pożyczka miała być spłacona, ewentualnie data wypowiedzenia umowy przez Santander Consumer Bank.
Ponadto w odpowiedzi na pozew należy wskazać, iż powód nie posiada legitymacji czynnej. Twierdzenia o zawarciu umowy cesji wierzytelności są gołosłowne. Zgodnie z art. 510 § 1 kc, umowa sprzedaży wierzytelności przenosi wierzytelność na nabywcę. Zgodnie z art. 511 kc, jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew tej wierzytelności powinien być również pismem stwierdzony. Nie dołączając do pozwu odpisu umowy sprzedaży wierzytelności, zawartej z Santander Consumer Bank, strona powodowa nie wykazała, że nabyła wierzytelność, która, zgodnie z dołączanymi umowami, przysługiwałaby bankowi. (art. 6 kc). Dołączone do pozwu dokumenty, w postaci zawiadomienia o zmianie wierzyciela oraz wyciąg z umowy, jako dokumenty prywatne, stanowią jedynie dowód tego, że osoby, które je podpisały, złożyły oświadczenia o treści, zawartej w tych dokumentach (art. 245 kpc). Nie są to, zatem wystarczające dowody na okoliczność, jak chciał powód, że przysługuje mu wobec pozwanej roszczenie o zapłatę kwoty, dochodzonej pozwem, w związku z zawartą umową pożyczki z bankiem.
Proszę pamiętać również, iż w odpowiedzi na pozew pozwana jest zobowiązana podać wszystkie twierdzenia skierowane przeciwko roszczeniu powoda, nakierowane na pogorszenie jego sytuacji procesowej oraz zawrzeć wniosek dowodowy na ich poparcie (B. Karolczyk, Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego a prekluzja procesowa w postępowaniu zwyczajnym przed sądem pierwszej instancji, PPH 2012, nr 1, s. 55). Pozwana w tym środku obrony może podnieść nie tylko argumentację merytoryczną przeciwko roszczeniu powoda, lecz także zarzuty natury formalnej wskazujące na niedopuszczalność kontynuowania postępowania w sprawie (art. 199, 1099 i 1124 § 3). s. 11).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.