Inne

Postępowanie egzekucyjne prowadzone na podstawie BTE

Jestem poręczycielem kredytu mojej żonie w Banku. Żona kredyt spłacała należycie, aż do chwili kiedy to zmuszona została do likwidacji swojego podmiotu gospodarczego z tytułu braku płynności finansowej.
Lojalnie uprzedzała Bank o swoim postępowaniu i zamknęła działalność z końcem roku 2014, jednakże nie odstępując od spłaty ratalnej zaciągniętego kredytu. Poinformowała dwoma pismami o spłacaniu kredytu w kwotach nie mniejszych niż 500zł miesięcznie, aż do odzyskania swoich wierzytelności od dłużników przeciwko którym toczyły się lub toczą egzekucyjne postępowania komornicze.
Pomimo zobowiązań żony na piśmie i rzetelnych wpłatach comiesięcznych w wysokości 500zł Bank nie przystał na tego rodzaju rozwiązanie i wystąpił do Sądu o nadanie klauzuli wykonalności tzw. BTE a Sąd bez rozpoznania sprawy oraz braku poinformowania nas o powyższym, w trybie natychmiastowym, wydał postanowienie o nadaniu klauzuli na BTE.
Jako poręczyciel wniosłem do Sądu zażalenie, które to pozostało bez odpowiedzi do dnia dzisiejszego. Bank w międzyczasie skierował przeciwko nam wniosek do Komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i komornik w trybie natychmiastowym zaczął ściągać ze mnie należności w każdych możliwych opcjach.
Złożyłem do Sądu zażalenie-skargę na postępowanie komornika i o ile mi wiadomo Sąd powinien w ciągu 7 dni zająć stanowisko do zażalenia – minął już miesiąc i nic się nie dzieje.
Czy Bank ,Sąd i Komornik w świetle prawa postępują prawidłowo, ponieważ wydaje mi się ,że Ci Państwo albo są gamoniami, albo mają w tym jakiś “prywatny” interes?
Z przedstawionych przez Pana informacji wynika, że jest Pan poręczycielem kredytu swojej żony. W 2015r. Pana żona zaprzestała spłacać raty kredytu w wysokości uzgodnionej w umowie z bankiem. Pisma Pana żony do banku były swego rodzaju próbą ugodowego rozwiązania trudności w spłacaniu kredytu w ratach w dotychczasowej wysokości. Należy stwierdzić jednak , że bank nie był w żadnej sposób zobowiązany do przyjęcia nowej propozycji spłaty zadłużenia, bowiem klient nie może zmieniać w sposób samodzielny i jednostronny zawartej umowy kredytu.
W związku z powyższym stanem sprawy ( niewykonywaniem umowy kredytu ) bank zapewne zdecydował się na wypowiedzenie umowy kredytu oraz postawienie w stan wymagalności całości zobowiązania wynikającego z umowy kredytu. W konsekwencji zdecydował się na „przymusowe” dochodzenie należności wynikających z kredytu i wystąpił z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności bte. Takiego działania banku z reguły nie można uznać za działanie niezgodne z prawem.
Bankom przysługuje niewątpliwy przywilej dochodzenia swoich należności w uproszczonym trybie, bez konieczności prowadzenia długiego i skomplikowanego procesu sądowego. Odpowiednie przepisy prawa bankowego oraz procedury cywilnej szczegółowo regulują postępowanie w tym przedmiocie.
Zgodnie z treścią art. 97 § 3 prawa bankowego sąd rozpoznaje wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na b.t.e. niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni.
Zgodnie z przepisem art. 7862 § 1 k.p.c., w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu sąd bada, czy dłużnik poddał się egzekucji oraz czy roszczenie objęte tytułem wynika z czynności bankowej dokonanej bezpośrednio z bankiem lub z zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z tej czynności.
Przed przeprowadzeniem tego badania sąd klauzulowy musi ocenić, czy przedłożony bankowy tytuł egzekucyjny spełnia kryteria określone w art. 96-98 Prawa bankowego, a także inne wymogi przewidziane dla każdego tytułu egzekucyjnego. Ocena taka jest dokonywana jedynie na podstawie dokumentów załączonych do wniosku wierzyciela.
Podsumowując należy stwierdzić, że całe postępowanie związane z wystawieniem bankowego tytułu egzekucyjnego i nadaniem na niego klauzuli wykonalności jest bardzo szybkie i proste, a przy tym odbywa się praktycznie poza wiedzą dłużnika. Nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności umożliwia bankowi natychmiastowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Dopiero wówczas dłużnik dowiaduje się o fakcie wystawienia b.t.e. poprzez zawiadomienie otrzymane od komornika o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. W tym miejscu chciałbym podkreślić, że rozpoznanie wniosku banku odbywa się na posiedzeniu niejawnym, o którym sąd nie informuje dłużnika. Dlatego też zawsze, przy wszczęciu egzekucji, komornik poucza dłużnika o tym, że ma 7 dni na złożenie zażalenia w tym przedmiocie od dnia doręczenia zawiadomienia.
Przy składaniu zażalenia na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności należy pamiętać, że powinno ono dotyczyć tylko i wyłącznie aspektów formalnych, czyli przede wszystkim tych, które wynikają z art. 96 ust. 2 prawa bankowego oraz ze stosownych przepisów k.p.c.
W odniesieniu do Pana zarzutu wobec sądu w kwestii opieszałości w rozpoznaniu zażalenia należy stwierdzić, że sądy rozpoznają sprawy wg kolejności ich wpływu do sądu. Nie ma natomiast przepisu, który obligowałby sąd do rozpatrzenia sprawy w określonym terminie. Nie wskazał Pan kiedy dokładnie złożył Pan zażalenie, tym samym ciężko jest się odnieść do tego ile jeszcze czasu sąd może jeszcze potrzebować do rozpoznania Pana zażalenia.
Komornik po otrzymaniu wniosku o wszczęcie egzekucji ma obowiązek sprawnego działania w celu uzyskania wierzytelności od dłużnika, więc nie można mu stawiać zarzutu w zakresie szybkiego ściągania należności. 7 dniowy termin na rozpatrzenie przez sąd skargi na czynności komornika jest terminem instrukcyjnym, co oznacza, że niedotrzymanie jego przez sąd nie jest żaden sposób sankcjonowane. W praktyce oznacza to, że sądy często nie dotrzymują tego w/w terminu.
Podsumowując bank jako wierzyciel był uprawniony do wystawienia bte, wystąpienia do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności bte oraz złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika. Prawidłowość skorzystania z tych uprawnień przez bank powinien zbadać sąd- ciężko jest mi się odnieść do merytorycznych decyzji sądu gdyż nie dysponuje materiałem (dokumentacją) sprawy. W tym przypadku sam fakt przewlekłości w działaniu sądu nie daje podstaw do wysuwania wniosku o łamaniu prawa przez sąd. Z kolei komornik dysponując wnioskiem o wszczęcie egzekucji opartym na bte zaopatrzonym w klauzulę wykonalności wykonywał swoje obowiązki dokonując zajęcia składników majątku, z których można prowadzić egzekucję. Nie może on bowiem badać legalności (podstawy prawnej) wniosku o wszczęcie egzekucji, bowiem do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy uprawniony jest wyłącznie niezwisły sąd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.