Firmy windykacyjneSprzeciw od nakazu zapłaty

Alektum Capital II AG

Niepokojący nakaz zapłaty od Alektum Capital II AG? Potrzebujesz pomocy? Przeczytaj, jak możemy Ci pomóc wyjaśnić tę sytuację.

Alektum Capital II AG

W dniu dzisiejszym otrzymałem nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie. Powództwo zostało wniesione przez Alektum Capital II AG z siedzibą w ZUG (Szwajcaria) a dotyczy umowy pożyczki zawartej z AIQLABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dawniej Supergrosz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Przesyłam Państwu na maila pełną dokumentację sprawy. Czy możecie mi Państwo pomóc ? Ja nigdy nie zawierałem żadnej umowy pożyczki z Supergrosz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Po zapoznaniu się z przesłaną dokumentacją informuję, iż podejmiemy się prowadzenia przedmiotowej sprawy. Powód w toku postępowania nie wykazał, iż doszło faktycznie do zawarcia umowy pożyczki pomiędzy Panem a AIQLABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dawniej Supergrosz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

Zgodnie z art. 720 § 1 k. c. przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 1662 ze zm.) przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 złotych albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi, przy czym za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności między innymi umowę pożyczki.

Zgodnie z art. 509 k. c. wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki. W ocenie Sądu, powód należycie wykazał swoją legitymację procesową.

Umowę o kredyt konsumencki, którą jest też umowa pożyczki zawarta z konsumentem, zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, można zawrzeć bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (art. 5 pkt 13 ustawy). Przyjmuje się, że zawieranie umów o kredyt konsumencki za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość nie jest wyłączone przez art. 29 ustawy o kredycie konsumenckim i art. 10 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki, a zatem umowa ta może zostać zawarta zarówno w formie pisemnej, jak i „na trwałym nośniku” (zob. Tomasz Czech, Kredyt konsumencki. Komentarz, WKP, 2018). Stwierdzić natomiast trzeba, na co trafnie wskazuje się w orzecznictwie, że gdy brak jest podpisu pod dokumentem istotny staje się ciężar wykazania autentyczności i pochodzenia dokumentu. To na Alektum Capital II AG z siedzibą w ZUG spoczywa w niniejszej sprawie ciężar wykazania – zgodnie z art. 6 k.c. w zw. z art. 232 zd. 1 k.p.c. – że Pan złożył oświadczenie woli akceptujące zawarcie umowy pożyczki o treści wynikającej z dokumentu – wydruku złożonego do akt przez powoda i że doszło do złożenia zgodnych oświadczeń woli skutkujących zawarciem umowy pożyczki.

Dodatkowo należy zauważyć, że sama ewentualna wypłata na Pana rachunek bankowy kwoty odpowiadającej pożyczce nie może stanowić podstawy do uznania zasadności powództwa o zapłatę wywiedzionego z umowy pożyczki. Ewentualny wpływ kwoty równej wartości pożyczki na Pana rachunek bankowy nie przesądza, że do zawarcia umowy doszło, a tym samym, że powództwo oparte na umowie pożyczki może zostać uwzględnione.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.