Inne

Przedawnienie opłat za dostawę i zużycie wody

Piszę do Pana, gdyż do brata przyszło z Urzędu Gminy ”Wezwanie Ostateczne” do zapłaty za niezapłacona wodę za lata 2008 – 2012. Brat sprzedał ok 2 lata temu tą nieruchomość i twierdzi że na pewno zapłacił wszystkie rachunki do 2010 r. Czy takie rachunki się przedawniają, jeśli tak to po ilu latach.
Brat jest rencistą i ciężko będzie mu teraz naraz zapłacić 1300 zł, gdzie prawie polowa z tej kwoty to odsetki. Pomógł mi Pan już w bardzo wielu sprawach, za co bardzo bardzo dziękuje.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 i ust. 1a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dostarczanie wody odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług. Do zakupu wody stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. W myśl art. 2 pkt 4 cyt. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność.
[wazne]Oznacza to, że niezależnie od tego, czy zaopatrzeniem w wodę zajmuje się wyodrębniona w tym celu osoba prawna, czy gmina poprzez gminną jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w tym zakresie prowadzą one działalność gospodarczą.[/wazne]
Jeżeli chodzi o samą umowę o zaopatrzenie w wodę, należy uznać ją za umowę nazwaną, która powinna zawierać co najmniej postanowienia określone w art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W doktrynie wskazuje się również na możliwość zakwalifikowania takiej umowy jako umowy dostawy (art. 605 k.c.), do której z mocy art. 612 k.c. zastosowanie mają przepisy o sprzedaży. Przyjmując, że zgodnie z odesłaniem z art. 6 ust. 1a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków należy do zakupu wody stosować przepisy Kodeksu cywilnego, oznaczałoby to zatem, że w myśl art. 554 k.c. w zw. z art. 612 k.c. należności za dostarczoną wodę ulegają przedawnieniu z upływem lat dwóch (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2005 roku, sygn. II CK 423/04, OSNC 2006/1/12).
W mojej ocenie jednak uznać należy, że jest to inna umowa nazwana, uregulowana w przywołanej wyżej ustawie (por. też wyroki Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 2006 roku, sygn. I CSK 149/05, Lex nr 182962 czy z dnia 25 marca 2010 roku, sygn. I CSK 449/09, Lex nr 688854, czy wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 grudnia 2012 roku, sygn. I ACa 664/12, OSAB 2012/4/9-14). Tym samym do umowy tej nie znajduje odpowiedniego zastosowania art. 751 k.c. w zw. z art. 750 k.c., przewidujący dwuletni termin przedawnienia.
Wobec powyższego należy stwierdzić, że roszczenia gminny podlegają przedawnieniu trzyletniemu jako roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a zarazem roszczenia okresowe (art. 118 k.c.).Dotyczy to również całości odsetek za opóźnienie (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2005 roku, sygn. III CZP 42/04, OSNC 2005/9/149).
Należy przy tym pamiętać, iż zgodnie z art. 117 Kodeksu cywilnego po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
Mając na uwadze otrzymane przez brata wezwanie do zapłaty z całą pewnością należności z roku 2008 – 2010 uległy przedawnieniu i razie wniesienia pozwu ten zarzut należy podnieść. Natomiast niezależnie należy wyjaśnić czy faktycznie umowa o dostawę wody wraz ze sprzedażą nieruchomości nie została rozwiązana oraz wezwać ewentualne osoby odpowiedzialne za zużycie wody do uregulowania zadłużenia za rok 2012.

Komentarze do wpisu

  1. Agnieszka Pisze:

    Mam podobny problem z gminą Wynajmuje od gminy mieszkanie place ryczałtowo za wodę każdego miesiąca a przyszło mi wezwanie do zapłaty w 2021 r za wodę rozliczona na budynku od 2013 r gdzie nie dostawałam do 2021 r żadnych powiadomień o niedopatach czy sprawa uległa przedawnieniu Gminia twierdzi że mają prawo egzekwować tyle lat wstecz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.