Inne

Przedawnienie roszczenia stwierdzonego nakazem zapłaty

W latach 1999 do 2006 roku wynajmowałem od miasta lokal użytkowy. Niestety pod koniec roku 2005 rozchorowałem się a moja działalność gospodarcza upadła. W roku 2006 miasto uzyskało nakaz zapłaty i prowadziło kolejne bezskuteczne egzekucje wobec mojej osoby. Po kilku takich egzekucjach tj. w roku 2012 wniosłem skargę na czynności komornika z powołaniem się na art. 118 Kodeksu cywilnego. Otrzymałem postanowienie o oddaleniu skargi bez żadnego uzasadnienia. Obecnie Komornik prowadzi skuteczną egzekucję z mojej emerytury i pobiera 15% prowizji. Czy to wszystko jest zgodne z prawem? Dlaczego egzekucja jest prowadzona skoro minęły już trzy lata od wydania nakazu zapłaty za czynsz tj. świadczenie okresowe?

Podsumowując Pana sytuację mamy do czynienia z nakazem zapłaty wydanym w dniu 9 października 2006 roku i następnie prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w roku 2006, 2007, 2009, 2010, 2011.
Niestety analizując Pana sytuację działania zarówno wierzyciela, jak i organów egzekucyjnych w niniejszej sprawie są prawidłowe. Powołany przez Pana art. 118 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania w niniejszej sprawie a nawet gdyby miał zastosowanie to właściwym środkiem na powołanie się na zarzut przedawnienia jest pozew przeciwegzekucyjny a nie skarga na czynności komornika.
W Pana sprawie zastosowanie ma art. 125 Kodeksu cywilnego, zgodnie z jego brzmieniem roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.
Przy czym należy pamiętać, iż w razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.
Ponadto bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.
[wazne]W Pana sprawie, więc roszczenie nie uległo przedawnieniu, bowiem przez wszczynanie kolejnych postępowań egzekucyjnych wierzyciel skutecznie przerywał bieg terminu przedawnienia zarówno należności głównej jak i odsetek.[/wazne]
Kwestie opłat egzekucyjnych natomiast reguluje Ustawa o komornikach. Zgodnie z art. 49 w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
W niniejszej sprawie skoro należność pobierana jest z Pana emerytury opłata egzekucyjna winna wynosić 8% należności, istnieje również możliwość podjęcia rozmów z Wierzycielem w celu umorzenia części należności ze względu na Pana sytuację materialną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.