Inne

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Otrzymałam właśnie zawiadomienie o wszczęciu postepowania egzekucyjnego na podstawie wyroku z października 2010 roku. Egzekucja została wszczęta z wniosku spółki Asekuracja z siedzibą w Sopocie. Wcześniej spłacałam, im po 150 zł miesięcznie, jestem osoba bez pracy, nie posiadam żadnego majątku. Co robić? Czy zamiast do Komornika mogę nadal spłacać dług Asekuracji?

Mając na uwadze fakt, iż nie posiada Pani pracy ani innego majątku, który podlegałby egzekucji w mojej ocenie spłata zadłużenia w wysokości 150 zł miesięcznie nie ma najmniejszego sensu. Pani dług w związku z narastającymi odsetkami, co miesiąc rośnie o kolejne 300 zł, kwota spłaty nie powoduje więc nawet zmniejszenia zadłużenia.
[wazne]Zgodnie z art. 824 Kodeksu postępowania cywilnego postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.[/wazne]
Umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna. Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie może naruszać praw osób trzecich.
Organ egzekucyjny, umarzając postępowanie, nie uchyla poszczególnych czynności, powinien jednak z urzędu podjąć działania konieczne do usunięcia skutków dokonanych czynności egzekucyjnych w celu przywrócenia dłużnikowi pełnej swobody dysponowania przedmiotami, do których była skierowana egzekucja, np. wykreślenie z księgi wieczystej wpisu ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji do nieruchomości.
[wazne]Umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje, że w stosunku do roszczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym bieg terminu przewidzianego w art. 125 k.c. rozpoczyna się na nowo, bowiem wszczęcie postępowania egzekucyjnego spowodowało przerwę biegu przedawnienia (art. 123 § 1 pkt 1 k.c.).[/wazne]
Zgodnie z powołanym wyżej art. 125 Kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.
Powyższe oznacza, iż jeżeli firma Asekuracja w ciągu 3 lat nie wystąpi z ponownym wnioskiem o wszczęcie egzekucji będzie miała Pani prawo do żądania, aby pozbawiono w części wyrok wykonalności albowiem przedawni się cześć naliczonych odsetek, natomiast jeżeli taka sytuacja będzie trwała lat dziesięć to pozbawienia wykonalności będzie można żądać w stosunku do całego wyroku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.