Bez kategorii

Zarzuty od nakazu zapłaty

Uprawnienie do wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty przysługuje pozwanemu, jeżeli nakaz został wydany w postępowaniu nakazowym. Ten środek procesowy należy odróżnić od sprzeciwu od nakazu zapłaty, który jest środkiem zaskarżenia nakazu wydawanego w postępowaniu upominawczym. [wazne]Zarzuty od nakazu zapłaty są środkiem zaskarżenia przysługującym, jeżeli nakaz został wydany w postępowaniu nakazowym, natomiast sprzeciw od nakazu zapłaty […]

Uprawnienie do wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty przysługuje pozwanemu, jeżeli nakaz został wydany w postępowaniu nakazowym. Ten środek procesowy należy odróżnić od sprzeciwu od nakazu zapłaty, który jest środkiem zaskarżenia nakazu wydawanego w postępowaniu upominawczym.
[wazne]Zarzuty od nakazu zapłaty są środkiem zaskarżenia przysługującym, jeżeli nakaz został wydany w postępowaniu nakazowym, natomiast sprzeciw od nakazu zapłaty służy zaskarżeniu nakazu zapłaty wydanemu w postępowaniu upominawczym.[/wazne]
Zarzuty od nakazu zapłaty, są niedewolutywnym środkiem zaskarżenia, co oznacza, iż jest on rozpatrywany przez sąd, który wydał nakaz. Strona pozwana odnosi się, więc bezpośrednio do żądań pozwu oraz twierdzeń powoda.
Termin do wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty
Zarzuty od nakazu zapłaty pozwany zobowiązany jest wnieść w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu nakazu zapłaty (art. 491 §1 k.p.c.).
[wazne]Termin na wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty to dwa tygodnie od dnia doręczenia nakazu.[/wazne]
Zarzuty wnosi, się do sądu, który wydał nakaz zapłaty. W razie przekroczenia terminu do wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty, termin może być przywrócony na zasadach ogólnych (art. 168 i nast. k.p.c.).
Forma wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty
Zasadą jest, iż zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wnosi się w formie pisemnej. Powinny one spełniać wymagania formalne przewidziane dla pisma procesowego (art. 126 k.p.c.). W przypadku spraw z zakresu prawa pracy pracownik działający bez adwokata lub radcy prawnego może wnieść zarzuty ustnie do protokołu (art. 466 k.p.c.). Innym z wymagań odnośnie formy zarzutów jest obowiązek ich wniesienia na urzędowym formularzu. Obowiązek ten będzie jednak istniał tylko w przypadku, gdy pozew wniesiono na urzędowym formularzu. Zasadniczo sytuacja taka będzie miała miejsce w przypadku, gdy pozew podlega rozpoznaniu według przepisów o postępowaniu uproszczonym, bądź powództwo dotyczy spraw wskazanych w art. 1871 k.p.c.
[wazne]Zarzuty od nakazu zapłaty podlegają opłacie w wysokości 3/4 opłaty stosunkowej.[/wazne]
Dopełnienie wszystkich formalności związanych z wniesieniem zarzutów ma istotne znaczenie, ponieważ sąd odrzuca zarzuty wniesione po upływie terminu, nieopłacone lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zarzuty, których braków pozwany nie usunął w terminie (art. 495 § 1 k.p.c.).
Wskazanie zakresu zaskarżenia oraz zarzutów
Stosownie do treści przepisu art. 493 §1 zd. 2 in principio k.p.c. pozwany zaskarżając nakaz powinien wskazać, zakres zaskarżenia oraz przedstawić zarzuty. Określenie zakresu zaskarżenia polega na wskazaniu, czy nakaz zapłaty zaskarżony został w całości, czy w części.
[wazne]W części niezaskarżonej nakaz zapłaty staje się prawomocny.[/wazne]
Natomiast zarzuty powinny odpowiadać przede wszystkim nakazowi zapłaty oraz żądaniu pozwu a także powoływać okoliczności faktyczne i dowody na uzasadnienie przedstawionych zarzutów.
Zarzut potrącenia
W postępowaniu nakazowym odrębnie uregulowane zostało zgłoszenie zarzutu potrącenia. Otóż skuteczne skorzystanie z niego jest dodatkowo ograniczone w ten sposób, iż oparcie go jest możliwe wyłącznie o wierzytelności udowodnione dokumentami wymienionymi w art. 485 k.p.c.
[wazne]Przewidziane w art. 493 § 3 k.p.c. wymaganie udowodnienia wierzytelności przedstawionej do potrącenia dokumentami wskazanymi w art. 485 k.p.c. nie dotyczy sytuacji, w której do potrącenia doszło przed doręczeniem pozwanemu nakazu zapłaty i pozwu (Uchwała SN – Izba Cywilna z dnia 13 października 2005 r., III CZP 56/2005).[/wazne]
Prekluzja dowodowa
Należy zwrócić uwagę, iż przy wnoszeniu zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym mamy do czynienia z prekluzją dowodową. Zgodnie bowiem z art. 493 §1 in fine k.p.c. sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w zarzutach bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.
Wyłączenie powództwa wzajemnego
W przypadku postępowania nakazowego niedopuszczalne jest skuteczne wniesienie powództwa wzajemnego. Jeżeli powództwo takie zostało wniesione, zostanie ono wyłączone do osobnego postępowania i rozpatrywane będzie w odrębnym procesie.
Skutek wniesienia zarzutów
Zgodnie z przepisem art. 495 §1 k.p.c. w razie prawidłowego wniesienia zarzutów przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie ich powodowi. Natomiast nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie zarzutów, ma skutki prawomocnego wyroku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.