Zarzuty od nakazu zapłaty

Zaskarżenie nakazu zapłaty

Otrzymałem nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia. Pozew został wniesiony na początku lipca i przed wydaniem nakazu zapłaty dokonałem całkowitej spłaty należności. Czy w chwili obecnej jest sens wnoszenia zarzutów od nakazu zapłaty ?

Jak wynika z załączonego pozwu nakaz zapłaty został wydany w trybie nakazowym o nie upominawczym co jest bardzo istotne w związku z konsekwencjami ewentualnego wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty.
W Ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych określono zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych.
Zgodnie z art. 13 Ustawy o kosztach sądowych opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych.
Zgodnie jednak z art. 19 od pozwu w postępowaniu nakazowym pobiera się jedynie czwartą cześć opłaty, natomiast trzy czwarte części opłaty pobiera się od pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym.
Wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty w niniejszym postępowaniu spowoduje więc jedynie wzrost kosztów sądowych i w efekcie konieczność uiszczenia większej należności – co mając na uwadze wysokość roszczenie nie jest bez znaczenia.
Na marginesie sprawy należy wskazać, iż został prawidłowo Pan wezwany do zapłaty co wyklucza możliwość obciążenia w całości kosztami procesu Powoda. Zgodnie bowiem z art. 101 Kodeksu postępowania cywilnego zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu.
Przy czym jak wskazał Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie I ACz 366/95 jeżeli pozwany, pomimo wcześniejszych wezwań go do spełnienia świadczenia, spełnia je dopiero po wytoczeniu powództwa, to z reguły uznać należy, że dał on w ten sposób powód do wytoczenia sprawy i zgodnie z odpowiednio stosowaną zasadą słuszności z art. 101 kpc powinien ponieść jej koszty także w przypadku umorzenia postępowania na skutek cofnięcia pozwu. W takim przypadku przepis art. 203 § 2 kpc nie będzie miał zastosowania.
Na chwilę obecną najlepszym rozwiązaniem więc będzie podjęcie rozmów z Powodem w celu wypracowania porozumienia w sprawie.

Komentarze do wpisu

  1. Dariusz Kostyra Pisze:

    Z Pani pytania niewiele wynika. Zarzuty od nakazu zapłaty wnosi się w przypadku wydania wyroku w postępowaniu nakazowym, natomiast sprzeciw w przypadku wydania wyroku w postępowaniu upominawczym. Zarówno w 1 jak i 2 przypadku termin wynosi 14 dni. W przypadku wnoszenia zarzutów pobierana jest opłata sądowa w wysokości 3/4, zaś w przypadku sprzeciwu opłata sądowa nie jest pobierana.

  2. Teresa Pisze:

    Witam ,czy przy wnoszeniu zarzutów od uzasadnienia sądu do wyroku o Nakazie Zapłaty w postępowaniu upominawczym powinnam wnieść opłatę czy tylko pismo odręczne z wyjaśnieniami,zarzutami nadmieniam że sprzeciw od nakazu był już składany - sprzeciw mogę wnieść do 7 dni proszę gorąco o odpowiedź pozdrawiam.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.