Inne

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego

Otrzymałam zawiadomienie od Komornika Sądowego o wszczęciu egzekucji na wniosek wierzyciela T-Mobile Polska (dawniej Polska Telefonia Cyfrowa). Postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte jak pisze w dokumentach na podstawie tytułu wykonawczego – Nakaz Zapłaty Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 13.09.2010, sygnatura akt I NC xxxx/xx zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 04/12/2010 r, w którym zasądzono od dłużnika na rzecz wierzyciela należność główną 3397,75 zł dalej wymienione koszty procesu, egzekucyjne, zastępstwa adwokackiego oraz odsetki łącznie kwota 7000 zł.
Wzywa się mnie również do wskazania w ciągu 7 dni od otrzymania pisma: umowy o pracę oraz numery kont bankowych. Jeżeli też nie wpłacę w/w kwoty w ciągu 7 dni komornik zarządzi (na wniosek wierzyciela) otwarcie mieszkania itp. A powyższa czynność ma odbyć się z udziałem Policji i ślusarza, co zwiększy koszty o min. 1000 zł.
Do pisma zostały załączone dokumenty:
  1. odpis postanowienia o przyznaniu wierzycielowi reprezentowanemu przez radcę prawnego koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym w wysokości 300,00 zł oraz obciążyć nimi dłużnika
  2. odpis zajęcia wierzytelności zgodnie z tytułem wykonawczym: Nakazu zapłaty SR w Legionowie z dnia 13/09/2010r zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 04/12/2010r o wszczęciu postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi
  3. odpis nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 13/09/2010r
Bardzo proszę o informację czy w w/w sprawie mam szanse, aby nie spłacać długu? Myślałam o przedawnieniu, ale nie wiem czy w obecnej sytuacji dług jest przedawniony.
Dodam, że to jest pierwsze pismo, które przyszło na mój obecny adres zamieszkania (w wynajmowanym mieszkaniu jestem tymczasowo zameldowana już od 7 lat). Wszystkie pisma w tej sprawie musiały być wysyłane na adres stałego meldunku gdzie nie mieszkam już od 8 lat. Nie miałam pojęcia o długu w związku z tym, że z usług T-Mobile korzystały moje pełnoletnie dzieci, które ze mną nie mieszkają. Niestety nie poinformowały mnie o takiej sytuacji. Również były mąż nie informował mnie o żadnych pismach, które były by wysyłane na mój poprzedni adres.
Proszę o informację czy da się coś w tej sprawie zrobić?
W niniejszej sprawie mogłaby Pani skorzystać z powództwa przeciwegzekucyjnego i wnieść o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w części. Zgodnie z art. 125 Kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.
Zakładając więc, iż od czasu wydania nakazu zapłaty w sprawie do chwili obecnej nie toczyło się postępowanie egzekucyjne to odsetki w części uległy przedawnieniu. Niestety mając na uwadze, iż nakaz zapłaty pochodzi z roku 2010 a egzekucja została wszczęta w roku 2014 będzie to kwota niewielka – ok. jednego roku naliczonych odsetek.
Inną możliwością działania w niniejszej sprawie jest wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty a wcześniej złożenie wniosku do sądu o doręczenie nakazu zapłaty wraz z pozwem. We wniosku należy wskazać, iż w roku 2010 nie mieszkała Pani w Legionowie i tym samym nie został Pani do chwili obecnej skutecznie doręczony nakaz zapłaty w sprawie.
Zgodnie, bowiem z art. 139 Kodeksu postępowania cywilnego w razie niemożności doręczenia w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających, pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe należy złożyć w placówce pocztowej tego operatora, a doręczane w inny sposób – w urzędzie właściwej gminy, umieszczając zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono, oraz z pouczeniem, że należy je odebrać w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, czynność zawiadomienia należy powtórzyć. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma, doręczenie uważa się za dokonane. W takim przypadku doręczający zwraca pismo do sądu z adnotacją o odmowie jego przyjęcia.
[wazne]Jednolite i utrwalone jest orzecznictwo stwierdzające, że podstawowym warunkiem skuteczności doręczenia zastępczego w trybie art. 139 § 1 jest to, by miejsce zamieszkania adresata (art. 126 § 2) pod wskazanym adresem nie budziło wątpliwości.[/wazne]
Natomiast dopiero po doręczeniu pozwu i zapoznaniu się z jego treścią będzie można ocenić na ile przedmiotowe roszczenie jest niezasadne. Nie mniej analizując jedynie daty podane przez Panią roszczenie powstało najprawdopodobniej przed rokiem 2006 w chwili wniesienia pozwu minęły już 3 lata od jego powstania a więc było przedawnione. Wniesienie w tym momencie skutecznego sprzeciwu od nakazu zapłaty i podniesienie zarzutu przedawnienia powinno prowadzić do wygrania przedmiotowej sprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.