Sprzeciw od nakazu zapłaty

Profi Credit Polska S.A.

Wygrana sprawy sądowej to dowód siły oraz skuteczności naszej reprezentacji prawnej. Nasz Klient, broniąc się przed Profi Credit Polska, postawił na nasze doświadczenie i profesjonalizm. W efekcie działań, w tym wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, sąd przyznał jedynie 2481 złotych zamiast żądanych 9511 złotych. To nie tylko finansowe oszczędności, lecz również potwierdzenie, że kompetentna reprezentacja może odwrócić losy sprawy na korzyść klienta.

sąd

W uzasadnieniu wyroku Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim wskazał, iż rozstrzygając w przedmiotowej sprawie sąd miał na uwadze treść wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 września 2018 roku w sprawie I C 176/17. Trybunał Sprawiedliwości wskazał, iż „w tym kontekście należy w pierwszej kolejności przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości sąd krajowy jest zobowiązany do zbadania z urzędu, czy dane warunki umowy wchodzące w zakres stosowania dyrektywy 93/13 mają nieuczciwy charakter, a także do tego, by dokonawszy takiego badania, zniwelować brak równowagi miedzy konsumentem a przedsiębiorcą, o ile ów sąd posiada niezbędne ku temu informacje dotyczące stanu oprawnego i faktycznego”. Wyroki Trybunału Unii Europejskiej wiążą sądy krajowe, zatem sąd krajowy nie może orzekać w sprawach konsumenckich tylko na podstawie weksla lub wyciągu z ksiąg rachunkowych banku, tylko ma obowiązek zbadania umowy od strony materialnej.

Po analizie załączonej do akt umowy pożyczki, sąd uznał, iż część postanowień w niej zawartych jest abuzywna. W ocenie Sądu Rejonowego dalsze pozaodsetkowe koszty pożyczki budziły poważne wątpliwości, co do zgodności z prawem i zasadami współżycia społecznego. Zdaniem sądu nieuzasadnione było żądanie powoda w zakresie kwoty 6.959 złotych tytułem tzw. wynagrodzenia prowizyjnego. Z treści przedmiotowej umowy pożyczki w żaden sposób nie wynika charakter tej należności i wskazanie z jakiego tytułu została skalkulowana na wskazaną w umowie kwotę, niewspółmiernie wysoką w stosunku do kwoty pożyczki. Niewątpliwie ustawa o kredycie konsumenckim pozwala na naliczenie opłat różnego rodzaju ale ich konstrukcja w każdej umowie powinna być przejrzysta, wysokość nie może być rażąco wygórowana, zaś poszczególne opłaty winny mieć odbicie w rzeczywistych kosztach związanej z nimi usługi, za którą zostały naliczone. Opłaty i prowizje pobierane przez udzielających kredytów konsumenckich nie mogą być oderwane od kosztów czynności lub usług, za które zostały naliczone i nie mogą być rażąco wygórowane.

Powyższa okoliczność spowodowała naruszenie przez powoda obowiązku wynikającego z treści art. 11 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (t.j. z 2019r. poz.1083) – udzielenia konsumentowi wyjaśnień dotyczących treści umowy przed jej zawarciem w sposób umożliwiający konsumentowi podjęcie decyzji dotyczącej umowy o kredyt konsumencki. Zgodnie z treścią art. 385(1) § 1 kc, postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.