Sprzeciw od nakazu zapłaty

Nakaz zapłaty z tytułu pożyczki

Triumf małego nad wielkim! Sąd ponownie stawia na sprawiedliwość, przyznając rację indywidualnemu klientowi w sporze z potężną E-Kancelarią Grupa Prawno – Finansowa Sp. z o.o. To wyjątkowe zwycięstwo pokazuje, że każdy, nawet pojedyncza osoba fizyczna, może obronić swoje prawa w obliczu korporacyjnej potęgi.

umowa pożyczki

E-Kancelaria Grupa Prawno – Finansowa Sp. z o.o. we Wrocławiu domagał się zasądzenia od naszej Klientki kwoty 13.400,00 zł wraz z odsetkami maksymalnymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 12.726,33 zł. Ponadto E-Kancelaria Grupa Prawno – Finansowa Sp. z o.o. we Wrocławiu domagała się również obciążęnia pozwanej kosztami procesu. W imieniu naszej Klientki wnieścliśmy o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie na jej rzecz kosztów zastępstwa procesowego. Sąd Rejonowy w Szczecinku uznał w całości naszą argumentację za uzasadnioną i oddalił w całości powództwo E-Kancelaria Grupa Prawno – Finansowa Sp. z o.o. we Wrocławiu oraz zasądził na rzecz naszej Klientki zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu wyroku Sąd Rejonowy w Szczecinku podkreślił, iż zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na tym, kto z faktu tego wywodzi skutki prawne. Strony zobowiązane są w myśl przepisu art. 232 k.p.c. wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Ciężar udowodnienia faktów uzasadniających objęte pozwem roszczenie spoczywał na powodzie, który winien wykazać wszystkie okoliczności stanowiące podstawę żądania.

Zgodnie z art. 509 § 1 k.c. wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki (§ 2). Słusznie zarzuciła pozwana, że materiał dowodowy zgromadzony w niniejszej sprawie nie pozwala na poczynienie ustalenia, iż powód skutecznie nabył dochodzoną w niniejszej sprawie wierzytelność. Dla wykazania swej legitymacji w sprawie powód musiał wykazać fakt skutecznego nabycia wierzytelności przez kolejne podmioty wskazywane w pozwie, a więc ciąg czynności prawnych prowadzących do powoda i pozwalających uznać, że ostatecznie to powód jest obecnie wierzycielem pozwanej. Temu obowiązkowi powód nie sprostał.

Powód dochodził roszczenia z tytułu umowy pożyczki zawartej przez pozwaną z Fellow Finance Polska sp. z o.o. Natomiast jako dowód przejścia wierzytelności przedłożył umowę cesji wierzytelności zawartą pomiędzy powodem a Alisa Pankki Oyj w Helsinkach. Brak jest natomiast umowy cesji pomiędzy pożyczkodawcą a Alisa Pankki Oyj w Helsinkach. Sąd po analizie zebranego w sprawie materiału dowodowego stwierdził, że dokumenty przedstawione przez powoda w pozwie nie pozwalają na ustalenie faktów materialnoprawnych, które uzasadniałyby żądanie pozwu. Zgodnie z zasadą kontradyktoryjności ciężar dowodu spoczywa na stronach postępowania cywilnego. To one, a nie sąd, są wyłącznym dysponentem toczącego się postępowania i one wreszcie ponoszą odpowiedzialność za jego wynik (por. uzasadnienie wyroku SN z dnia 17 grudnia 1996 r., I CKU 45/96, OSNC 1997, nr 6–7, poz. 76; wyrok SN z dnia 7 marca 1997 r., II CKN 70/96, OSNC 1997, nr 8, poz. 113). Sąd zaś powinien wyciągnąć ujemne konsekwencje z braku udowodnienia faktów przytoczonych na uzasadnienie żądań lub zarzutów (Jakubecki Andrzej (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom I.; Opublikowano: LEX/el. 2018).

Przedstawione przez powoda dowody nie pozwoliły na ustalenie, aby powód nabył wierzytelność od pierwotnego wierzyciela. Wskazać należy, że w procesie w charakterze stron mogą występować tylko te podmioty, które są jednocześnie podmiotami stosunku prawnego będącego przedmiotem tego procesu. W każdym procesie sąd powinien przede wszystkim rozstrzygnąć, czy strony procesowe są jednocześnie stronami spornego stosunku prawnego. Podkreślić należy, że posiadanie przez stronę powodową legitymacji czynnej, natomiast przez stronę pozwaną legitymacji biernej, jest kluczową przesłanką, od której uzależnione jest możliwość uwzględnienia powództwa. Brak którejkolwiek z nich prowadzi do oddalenia powództwa już z samej tej przyczyny.
W konsekwencji sąd uznał, że złożone przez powoda dowody nie pozwalały na ustalenie, że powodowi przysługiwała legitymacja czynna w niniejsze sprawie. Już z tej przyczyny powództwo podlegało oddaleniu.

Niezależnie od powyższego Sąd uznał jak już wcześniej wskazano, że żądanie nie zostało udowodnione co do istoty. W myśl przepisu art. 720 § 1 k.c., przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej ilości. Istotą zobowiązania wynikającego z umowy pożyczki jest przeniesienie przez pożyczkodawcę jej przedmiotu na własność pożyczkobiorcy. W związku z powyższym obowiązek zwrotu powstaje tylko wówczas gdy przedmiot pożyczki zostanie wydany pożyczkobiorcy.

Powód nie wykazał w ocenie sądu skutecznego zawarcia przez pozwaną umowy pierwotnej. Załączony wydruk komputerowy nie jest wystarczający do uznania, że do zawarcia takiej umowy doszło za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez wykazanie, że pozwanej wypłacono z tytułu zawartej umowy pożyczki środki finansowe. Zgodnie z treścią art. 3 k.p.c. strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dokonywać czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody. Postawa powoda, który nie przedkłada wszystkich dokumentów jest zatajaniem okoliczności, które mogłyby być dla niego niekorzystne. Jest to nadużycie prawa procesowego i nie korzysta z ochrony.

Strona powodowa, jako inicjująca proces, ma zasadniczy wpływ na określenie zakresu kognicji sądu, przedstawiając okoliczności faktyczne, na których opiera swoje roszczenia, a także dowody na ich poparcie. Jeżeli strona ta dopuszcza się zaniedbań w zakresie przysługującej jej inicjatywy dowodowej oferując np. niepełny materiał dowodowy, musi liczyć się z tym, że jej roszczenie nie zostanie uwzględnione, szczególnie, gdy jest to podmiot którego działalność skupia się na skupowaniu i dochodzeniu wierzytelności i jest reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika. To powód powinien był zaoferować stosowne dowody, tym bardziej, że pozwana zakwestionowała szereg okoliczności. Strona powodowa tymczasem, już po podniesieniu szeregu zarzutów przez pozwaną, poprzestała na polemice z tymi zarzutami, zamiast skoncentrować się na udowodnieniu swoich racji.

Skoro powód nie udowodnił istnienia zobowiązania pozwanej wobec niego, powództwo podlegało oddaleniu również z uwagi na niewykazanie istnienia zobowiązania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.