Sprzeciw do nakazu zapłaty

Doręczenie nakazu zapłaty poprzez awizo

Otrzymałem właśnie odpowiedź banku na skierowane do nich pismo, w jakim powoływałem się na przedawnienie. Przesyłam Państwu to pismo i proszę o informacje, co powinienem zrobić? Ja nigdy nie otrzymałem żadnego pisma z sądu.

Z załączonego pisma wynika, iż bank powołuje się na art. 125 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego brzmieniem roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.
Z pisma wynika, iż w Pana sprawie Sąd Rejonowy w Lublinie wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, co do którego nie wniósł Pan zarzutów. W mojej ocenie jest to informacja wprowadzająca w błąd a najprawdopodobniej bank wystąpił o wydanie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego dla Lublina Zachód, nakaz zapłaty został uznany za skutecznie doręczony i obecnie jest prawomocny.
W chwili obecnej powinien się Pan skontaktować z bankiem w celu ustalenia sygnatury sprawy a następnie z sądem w celu ustalenia pod jaki adres oraz kiedy doręczono Panu nakaz zapłaty. Możliwe, iż zmienił Pan adres zamieszkania a nakaz zapłaty doręczono pod nieaktualny adres zamieszkania. W takiej sytuacji może Pan wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty i podnieść w nim zarzut przedawnienia dochodzonego przez bank roszczenia.
[wazne]Ponadto należy obalić domniemanie doręczenia. Doręczenie przez awizo opiera się na wzruszalnym domniemaniu prawnym, że doręczane pismo dotarło do rąk adresata. Przekonanie sądu o prawidłowości tego doręczenia nie wyłącza możliwości dowodzenia, że pismo nie doszło do adresata. [/wazne]
Jeżeli natomiast nakaz zapłaty został doręczony prawidłowo a Pan nie wniósł sprzeciwu do zapłaty czy też ze swojej winy nie podjął przesyłki z poczty to w sprawie nic nie można zrobić.
Po ustaleniu powyższych okoliczności zapraszam do kontaktu w celu powierzenia nam prowadzenia niniejszej sprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.