Firmy windykacyjne

EGB INVESTMENTS S.A.

Problem dotyczy wykupienia mojego długu przez firmę windykacyjną EGB INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Był to kredyt samochodowy zaciągnięty w 1997 r. Dług został częściowo spłacony poprzez licytację komorniczą auta i umorzeniem postępowania, gdyż moja sytuacja życiowa na tamten okres uniemożliwiała całkowicie ściągnięcie długu. Kiedy odezwała się do mnie firma Strzała z absurdalną dla mnie propozycją a właściwie kwotą do spłacenia udałam się powtórnie do komornika licytującego mój samochód z pytaniem, co robić, gdyż za chwilę ta sprawa może trafić ponownie w jego ręce, a ja będąc matką samotnie wychowującą dziecko i na tamte czasy niepracującą, nie byłabym w stanie nawet połowy tej kwoty spłacić przez całe swoje życie. Odpowiedzią było stwierdzenie, że nie mam się, co martwić na zapas, bo może ta sprawa trafić do sądu, ale wcale nie musi…. i właściwie do teraz żyłam w niepewności. Przez tyle lat nie zdecydowali się oddać sprawy. Moje pytanie brzmi czy mogę wnieść sprzeciw przeciwko nakazowi zapłaty i na jakiej podstawie? Czy istnieją jakieś inne przesłanki do oddalenia tego nakazu? I jakie byłyby ewentualne koszty?

W mojej ocenie niniejsza sprawa jest jak najbardziej do wygrania. Z ostrożności procesowej należy podnieść zarzut przedawnienia. Nie mniej w niniejszej sprawie może się on okazać jedynie częściowo skuteczny w stosunku do naliczonych odsetek.
Nadto należy wskazać, iż EGB INVESTMENTS S.A. w żaden sposób nie wykazał umocowania osób podpisujących „zbycie wierzytelności” do reprezentowania wierzyciela pierwotnego i innych stron umowy cesji. Jak również Powód nie wykazał, iż faktycznie w niniejszej sprawie kiedykolwiek dopuściłam się zaległości płatniczej. Wyciąg z ksiąg rachunkowych banku z roku 2000 nie stanowi dowodu istnienia wierzytelności pozwanego wobec strony powodowej, jej wysokości i wymagalności. Powód powołuje się na umowę, jaką jakoby zawarłem z bankiem jednak nie powołuje żadnego dowodu na okoliczność jaka kwota została spłacona, jakie były terminy wymagalności spłat kolejnych rat oraz jakiej kwoty dochodzi z tytułu spłaty kapitału a jakiej z tytułu odsetek, nie wskazuje również sposobu naliczenia odsetek. Dokument prywatny nie korzysta z domniemania zgodności z prawdą oświadczeń w nim zawartych.
[wazne]W tym miejscu wskazuję, iż zgodnie z treścią art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, nadto zawierać dokładne określenie żądania.[/wazne]
Dokładne sformułowanie żądania pozwu jest warunkiem prawidłowego prowadzenia procesu cywilnego, w toku którego rolą sądu jest orzekanie w granicach określonych przedmiotem żądania i jego podstawą faktyczną. Jeżeli roszczenie Powoda obejmuje żądanie zapłaty, niewystarczające jest jedynie kwoty żądanego świadczenia, ale także określenie dlaczego pozwany ma taką kwotę zapłacić. Jeśli żądania pozwu obejmuje odsetki jego ścisłe określenie polega na podaniu wysokości odsetek oraz okresu czasu, za jaki mają być zasądzone. Jeżeli zaś EGB INVESTMENTS S.A. dokonało kapitalizacji odsetek powinno precyzyjnie określić sposób ich obliczenia.
Sąd nie powinien wyręczać firmy windykacyjnej, ponieważ nie może żadnej ze stron pomagać, lecz musi w sposób całkowicie bezstronny rozpoznać żądania stron. Nie może, więc Sąd uzupełnić luk w zredagowaniu żądania pozwu i następnie to żądanie rozpoznać.
Brak dokładnego określenia sposobu kapitalizacji odsetek, powoduje, że żądanie zapłaty tej kwoty wymyka się ocenie zarówno odnośnie prawidłowości obliczania jak i zasadności tego żądania. Cesja wierzytelności skutkuje jedynie zmianą osoby wierzyciela, nie powoduje natomiast stabilizacji przelewanego prawa, jak również nie powoduje domniemania, iż ta wierzytelność cedentowi faktycznie przysługiwała.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.