Sprzeciw do nakazu zapłaty

EGB Investments SA HDI Asekuracja

Od pewnego czasu otrzymuję wezwania do zapłaty od firmy EGB Investments działającej na zlecenie HDI Asekuracja. Proszę o ocenę co w tej sytuacji powinienem zrobić ?

Jak wynika z przesłanych dokumentów zawarła Pan umowę ubezpieczenia pojazdu OC w towarzystwie ubezpieczeniowym HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń. W chwili obecnej HDI Asekuracja zleciła windykację nieopłaconej drugiej składki ubezpieczenia OC firmie windykacyjnej EGB Investments SA. Jak wynika z załączonego wezwania do zapłaty skierowanego przez EGB Investments SA do Pana wartość odsetek przewyższa wartość należności głównej – nieopłaconej składki za ubezpieczenie. Mając na uwadze, iż najwyższe możliwe odsetki jakie mogły zostać naliczone oscylują w granicach 25% w skali rocznej , wnioskuję, iż przedmiotowa należności pochodzi sprzed ponad 3 lat. Art. 359 Kodeksu cywilnego maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne). Zgodnie z art. 117 Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Natomiast do roszczeń z umów ubezpieczenia będzie miał zastosowanie art. 819 Kodeksu cywilnego roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech. Normy Kodeksu cywilnego dotyczące przedawnienia roszczeń z umowy ubezpieczenia zawarte w art. 819 nie przewidują żądnych możliwości odmiennego porozumienia stron i jako bezwzględnie obowiązujące nie mogą być przedmiotem negocjacji, także na korzyść ubezpieczającego (wyrok SN z 3 marca 2006 r., II CSK 123/2005 , LexPolonica nr 401684). Mając na uwadze powyższe przepisy powinien Pan konsekwentnie podnosić zarzut przedawnienia dochodzonego roszczenia i odmawiać zapłaty w sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.