Sprzeciw od nakazu zapłaty

Elektroniczne postępowanie upominawcze

O elektronicznym postępowaniu upominawczym stanowią przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1965, Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). Do postępowania tego stosuje się przepisy o postępowaniu upominawczym. Czynności w elektronicznym postępowaniu upominawczym może wykonywać referendarz sądowy. Czynności sądu, referendarza i przewodniczącego utrwalane są wyłącznie w systemie […]

O elektronicznym postępowaniu upominawczym stanowią przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1965, Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). Do postępowania tego stosuje się przepisy o postępowaniu upominawczym.
Czynności w elektronicznym postępowaniu upominawczym może wykonywać referendarz sądowy. Czynności sądu, referendarza i przewodniczącego utrwalane są wyłącznie w systemie teleinformatycznym, a wytworzone w ich wyniku dane w postaci elektronicznej opatrywane są bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
[wazne]Pisma procesowe powoda niewniesione drogą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu (art. 50531 § 1 k.p.c.).[/wazne]
Pisma procesowe pozwanego mogą być wnoszone także drogą elektroniczną. Wyżej wskazany wymóg ma zastosowanie do pozwanego od momentu wniesienia przez niego pisma drogą elektroniczną. O skutkach wniesienia pisma drogą elektroniczną sąd powinien pouczyć pozwanego przy pierwszym doręczeniu. Datą wniesienia pisma procesowego drogą elektroniczną jest data wprowadzenia pisma do systemu teleinformatycznego.
Sposób wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną określony został w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną w elektronicznym postępowaniu upominawczym (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1832). Rozporządzenie to wyróżnia dwa rodzaje użytkowników: użytkowników masowych oraz użytkowników innych niż użytkownicy masowi. Użytkownikiem masowym jest użytkownik komunikujący się z sądem za pomocą przeznaczonego do tego celu własnego oprogramowania. Wniesienie pisma procesowego za pomocą systemu teleinformatycznego przez użytkownika innego niż użytkownik masowy dokonuje się kolejno przez:
  1. uwierzytelnienie użytkownika;
  2. utworzenie pisma w systemie teleinformatycznym;
  3. nieodwracalne zainicjowanie procedury uiszczenia opłaty sądowej za pomocą udostępnianego przez system teleinformatyczny mechanizmu zapewniającego identyfikację wnoszącego opłatę, o ile z wniesieniem pisma związana jest opłata.
Natomiast wniesienie pisma lub pism przez użytkownika masowego dokonuje się kolejno przez:
utworzenie pisma lub pism z wykorzystaniem własnego oprogramowania przeznaczonego do komunikacji użytkownika z systemem teleinformatycznym sądu;
  1. uwierzytelnienie użytkownika;
  2. wprowadzenie pisma lub pism do systemu teleinformatycznego;
  3. nieodwracalne zainicjowanie procedury uiszczenia opłaty sądowej za pomocą udostępnianego przez system teleinformatyczny mechanizmu zapewniającego identyfikację wnoszącego opłatę, o ile z wniesieniem pisma lub pism związana jest opłata.
W pozwie powód powinien wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Dowodów nie dołącza się do pozwu. Pozew powinien zawierać również:
  1. numer PESEL powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli powód jest obowiązany do jego posiadania;
  2. numer NIP powoda innego niż osoba fizyczna, jeżeli powód jest obowiązany do jego posiadania, oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku numer w innym właściwym rejestrze lub ewidencji.
[wazne]W przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej (art. 50533 § 1 k.p.c.).[/wazne]
Postanowienie o przekazaniu sprawy doręcza się tylko powodowi.
W przypadku, gdy doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić z powodu tego, iż miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju, a także jeżeli po wydaniu nakazu zapłaty okaże się, że pozwany w chwili wniesienia pozwu nie miał zdolności sądowej, zdolności procesowej albo organu powołanego do jego reprezentowania, a braki te nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie zgodnie z przepisami kodeksu, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty i przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej, chyba że powód w wyznaczonym terminie usunie przeszkodę w doręczeniu nakazu zapłaty. Postanowienie o przekazaniu sprawy doręcza się tylko powodowi.
Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodów, jednak w sprzeciwie pozwany powinien przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy.
W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym traci moc w całości, a sąd przekazuje sprawę do sądu według właściwości ogólnej. Sąd, któremu sprawa została przekazana, nie jest związany postanowieniem o przekazaniu sprawy w razie zgłoszenia w sprzeciwie zarzutu pozwanego dotyczącego właściwości sądu.
Po przekazaniu sprawy do sądu według właściwości ogólnej przewodniczący wzywa powoda do usunięcia braków formalnych pozwu oraz uzupełnienia pozwu, w sposób odpowiedni dla postępowania, w którym sprawa będzie rozpoznana – w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania. W przypadku nieusunięcia braków formalnych pozwu sąd umarza postępowanie. Odpis postanowienia o umorzeniu postępowania doręcza się pozwanemu, tylko jeżeli doręczono mu odpis pozwu. Natomiast w przypadku, gdy powód w sposób prawidłowy uzupełni pozew, przewodniczący wzywa pozwanego do uzupełnienia sprzeciwu w sposób odpowiedni dla postępowania, w którym sprawa będzie rozpoznana – w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.