Sprzeciw do nakazu zapłaty

Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzbą w Warszawie

Otrzymałam własnie nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym z powództwa Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzbą w Warszawie. Sprawa dotyczy rzekomo nieopłaconej składki za ubezpieczenie OC sprzed 4 lat na rzecz MTU – Moje Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Polisę OC wypowiedziałam w terminie jednak wypowiedzenie podpisał mój syn. Proszę o analizę otrzymanego nakazu zapłaty i możliwości wniesienia skutecznego sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Przeanalizowałem przesłany przez Panią nakaz zapłaty oraz pozew i gwarantuję, iż w przypadku zlecenia nam przygotowania sprzeciwu od nakazu zapłaty sprawę z Intrum Justitia Debt Fund 1 Pani wygra. Powyższe stwierdzenie wynika z następujących przyczyn. W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zobowiązana Pani była do wypowiedzenia umowy przed końcem trwania wcześniejszej polisy – co Pani uczyniła poprzez pełnomocnika w postaci syna. Pani syn jednak nie był właściwie umocowany w skutek czego do wypowiedzenia umowy nie doszło. Zgodnie bowiem z art. 104 Kodeksu cywilnego jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna. Jednakże gdy ten, komu zostało złożone oświadczenie woli w cudzym imieniu, zgodził się na działanie bez umocowania, stosuje się odpowiednio przepisy o zawarciu umowy bez umocowania. Jednakże należy wskazać, iż dokumenty na które powołuje się Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzbą w Warszawie nie mają powagi dokumentów urzędowych. Art. 194 Ustawy o funduszach inwestycyjnych w dniu 1 lipca 2011 roku został uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją. Abstrahując od powyższych rozważań należ jednak stwierdzić, iż przedmiotowa wierzytelność uległa przedawnieniu. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej z MTU znajdzie zastosowanie art. 819 Kodeksu cywilnego – roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Artykuły z tej kategorii

Masz pytania? Zapytaj prawnika.